Викладачі « Кафедра міжнародної економіки

Викладачі

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Посада: доцент кафедри міжнародної економіки Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з менеджменту Назва дисертації: к.е.н.: «Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України» (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), захист – 2011 рік. Перелік основних публікацій Науково-методичних праць (станом на 01.01.2016 р.): […]

Монографія Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т.Є. Моісеєнко, С.В. Войтко. – К. : Вид-во Альфа Реклама, 2014. – 160 с. Публікації у наукових фахових виданнях Моісеєнко Т. Є. Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку [Електронний ресурс]: / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко// Ефективна економіка. –  – № […]

№ Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (ст.) Співавтори Наукові праці до захисту докторської дисертації 1 Современная система денежных расчетов: 2-е изд. друк. К.: УФИМБ, 1998. — 192 с. 192 Бондарева О. В., Басюк Н. Б. 2 Организация лизинговых операций друк. К.: МАУП , 1998. — 103 с. 103 Краева Е. В., Кочеткова О. В […]

Монографії: Гавриш О. А. Конкурентоспроможність промислових підприємств : моногр. / О. А. Гавриш, А. Д. Кухарук, Т. В. Іванова. – К. : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 160 с. Гавриш О. А. Реструктуризація промислових підприємств : моногр. / О. А. Гавриш, Т. В. Іванова, А. Д. Кухарук. – К. : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», […]

Фахові статті: Сакалош Т.В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій: інновації та кризові явища // Економічний вісник НТУУ „КПІ” – К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – № 3. – С. 260-266. – (0,58 д.а.) Сакалош Т.В. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник науково-технічного розвитку підприємства / Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – Вип. 3 (5). – С. 239-243. (0,42 […]

Наукові публікації: Olena Korohodova. Transnational Companies` Product Development In Industry 4.0. № 18 (2021): Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2021. Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є., Сосновська О. О., Черненко Н. О. Диверсифікація банківської діяльності в умовах фінансової глобалізації на засадах Індустрії 4.0. № 18 (2021): Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2021 Natalya Chernenko, […]

Монографії: Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу [колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 154 – 164. Охріменко О.О., Скоробогатова Н.Є., Манаєнко І.М., Яресько Р.С. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: монографія. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. –262 […]

Монографія Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія / І. М. Грінько ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 240 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 218-237. – 50 екз. Підручник Грінько І. М. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності […]

Охріменко О. О. Інвестиційний процес в Україні: проблеми та перспективи / О. О. Охріменко, А. Г. Ратошнюк // Сучасні проблеми економіки та підприємництво : зб. наук. праць. – Ч. 1. – 2009. – № 4. – С. 179-182. Охріменко О. О. Фінансові важелі розвитку малого підприємництва в Україні / О. О. Охріменко, О. Ю. Шимончук // Сучасні проблеми економіки […]

Монографії: Герасимчук В.Г. Маркетингове забезпечення виведення промислової продукції на міжнародні ринки // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка. Суми: СНАУ, 2018, с. 9-23. ISBN 978-966-97774-4-7. Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Вплив процесів фінансової глобалізації на економічний суверенітет вітчизняних банків (п. 7.4) // Управління інноваційною складовою […]