Принципи підготовки фахівців « Кафедра міжнародної економіки

Принципи підготовки фахівців

Серед ключових завдань науково-педагогічної діяльності кафедри:

  • підготовка висококваліфікованих економістів;
  • конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці;
  • які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки;
  • володіють комп’ютерними програмами;
  • знають декілька іноземних мов;
  • вихованих;
  • мають власну думку і шанують думку іншого.
Відповідно до завдань підготовки фахівців науково-педагогічна діяльність кафедри ґрунтується на п’яти принципах:
principles

Економізація

Одним з вагомих навиків економіста, інженера, управлінця є здатність приймати виважені та всебічно обґрунтовані рішення. Головним інструментом обґрунтування безперечно є економічні розрахунки, перш за все, оцінка ефективності інженерних та господарських рішень. Завдання кафедри – дати студентам методичні та наукові основи економічного апарату обґрунтування рішень.

Математизація

Конкурентною перевагою економіста є навики застосування математичного інструментарію в управлінській діяльності. Переважна більшість нобелевських лауреатів в сфері економіки отримали світове визнання як раз за створені ними економіко-математичні моделі. Висока динамічність факторів ринкового середовища підприємства та діяльність в умовах невизначеності підсилюють актуальність таких вмінь як прогнозування, моделювання та оптимізація при прийнятті управлінських рішень. Реалізація даного принципу здійснюється кафедрою шляхом насичення економічних дисциплін елементами економіко-математичного моделювання, формалізації економічних процесів, використання студентами математичного апарату при виконанні курсових та дипломних робіт.

Інженеризація

Одним з головних факторів успішності господарської діяльності, зростання конкурентоспроможності національних підприємств та держави на світових ринках є інноватика. Реальним творцем, а часто і джерелом інновацій є інженер (з лат. – творець нового). Інженери (винахідники, конструктори, технологи) приймають безпосередню участь у створенні нових товарів, удосконаленні їх якості та споживчих характеристик. Істотним джерелом зниження ресурсомісткості, а, відтак, і собівартості продукції є конструкторські та технологічні інновації, використання нових прогресивних матеріалів тощо. Студенти кафедри отримують основи інженерних знань за допомогою таких дисциплін: інженерна та комп’ютерна графіка, системи технологій, а також ряду суміжних дисциплін: промислове товарознавство, техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень, організація виробництва тощо. Викладачі кафедри регулярно організовують екскурсії студентів на промислові підприємства м. Києва, де вони знайомляться з передовими технологіями та сучасними методами організації виробництва та управління.

Інформатизація

Кафедра має сучасний комп’ютерний клас на 23 робочих місця з доступом до Інтернет, де студенти мають можливість працювати як у навчальний, так і позанавчальний час. Лекції та практичні заняття проводяться викладачами з використанням мультимедійної техніки, а студенти мають доступ до електронних конспектів лекцій, методичних вказівок. Для розвитку професійних навиків користувача прикладних програмних продуктів студенти вивчають такі дисципліни, як економічна інформатика, інформаційні системи і технології в міжнародній економіці, інформаційні системи в міжнародному бізнесі. Поступово впроваджується практика створення сайтів викладачів та окремих дисциплін для підвищення якості підготовки фахівців та забезпечення дистанційного навчання через Інтернет.

Лінгвізація

З метою забезпечення сильної мовної підготовки студенти вивчають іноземні мови протягом дев’яти семестрів (абсолютний максимум серед усіх інших дисциплін навчального плану). Крім того, студенти кафедри опановують не менше двох іноземних мов (англійську та німецьку, французьку або іспанську). Викладачами використовуються новітні технології вивчення англійської мови за допомогою автентичних текстів мережі Інтернет в галузі економіки та управління. Періодично проводяться відкриті лекції іноземними фахівцями. Також студенти мають можливість іноземною мовою писати дипломну роботу та захищати її перед державною екзаменаційною комісією.

І на останок, серед одних з ключових принципів є дотримання антикорупційної програми КПІ, з якою можна ознайомитися за посиланням:

Антикорупційна програма Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”