• Охріменко О. О. Інвестиційний процес в Україні: проблеми та перспективи / О. О. Охріменко, А. Г. Ратошнюк // Сучасні проблеми економіки та підприємництво : зб. наук. праць. – Ч. 1. – 2009. – № 4. – С. 179-182.
 • Охріменко О. О. Фінансові важелі розвитку малого підприємництва в Україні / О. О. Охріменко, О. Ю. Шимончук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. праць. – Вип. 4, Ч. І. – К. : ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – C. 183-186.
 • Охріменко О. О. Проблеми ЗЕД України в умовах світової фінансової кризи та шляхи їх подолання / О. О. Охріменко, А. Г. Ратошнюк // Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи : матер. ІІ міжнар. наук.- практ. конф. 17-19 квітня 2009 р. – Ялта, 2009. – С. 90-91.
 • Охріменко О. О. Державне регулювання ЗЕД України в умовах фінансової кризи / О. О. Охріменко, А. Г. Ратошнюк // Сучасні проблеми інтеграційних економічних процесів в Україні та світі : матер. всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 квітня 2009 р. – Харків, 2009. – С. 130-131.
 • Охріменко О. О. Основні проблеми газодобувної галузі України та шляхи їх вирішення / О. О. Охріменко, А. Г. Ратошнюк // Актуальні проблеми фінансової системи України : зб. всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених 24 квітня 2009 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – С. 198-200.
 • Охріменко О. О. Особливості перебігу світової фінансової кризи в Україні / О. О. Охріменко // Сучасні проблеми економіки і підприємництва : зб. наук. праць. – Вип.4, Ч. ІІ. – К. : ІВЦ Вид-во Політехніка, 2009. – С.22-26
 • Охріменко О. О. Проблеми прямого іноземного інвестування в Україні / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Актуальні проблеми економіки і управління : зб. наук. праць мол. вчен. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 3. – С. 15-17.
 • Охріменко О. О. Архітектура фінансів: через кризу до сталого розвитку / О. О. Охріменко // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці : матер. наук.-практ. конф. – К. : НАУ, 2009. – С. 54 – 56.
 • Охріменко О. О. Пріоритетні напрямки удосконалення машинобудівної галузі України / О. О. Охріменко, А. Г. Ратошнюк // Матер. VIII міжн. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. – Ч. 1. – Донецьк : ДонНАБА, 2009. – С.102 – 105.
 • Охріменко О. О. Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Матер. VIII міжн. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. – Ч. 1. – Донецьк : ДонНАБА, 2009. – С. 135 – 137.
 • Охріменко О. О. Антикризові бізнес-рішення: стратегії учасників страхового ринку України / О. О. Охріменко // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірн. матер. міжн. наук.-практ. конф., 16–17 жовтня 2009 р. – Харків : ФОП Павлов М. Ю., 2009. – С. 84 – 86.
 • Охріменко О. О. Національні конкурентні переваги як фундамент економічного прориву / О. О. Охріменко // Проблеми розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України : зб. тез доповідей ІІІ наук.-практ. сем. з міжнародною участю, 26–28.11.2009 р. – Тернопіль : Вектор, 2009. – С. 123 – 124.
 • Охріменко О.О. Детінізація національної економіки в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків / О. О. Охріменко, А. В. Рибалко // Актуальні проблеми економіки і управління : зб. наук. праць мол. вчен. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 3. – С. 3-6.
 • Охріменко О. О. Розвиток Карпатського єврорегіону як крок до євроатлантичної інтеграції / О. О. Охріменко, О. Ю. Шимончук // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 7-8.05.2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 67.
 • Охріменко О. О. Особливості зовнішньоекономічної діяльності в умовах світової фінансової кризи / О. О. Охріменко, А. Г. Ратошнюк // Актуальні проблеми економіки і управління : зб. наук. праць мол. вчен. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 3. – С. 27-29.
 • Охріменко О. О. Міжнародна конкурентоспроможність олійно-жирової галузі України / О. О. Охріменко, О. Ю. Шимончук // Актуальні проблеми економіки і управління : зб. наук. праць мол. вчен. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – Вип. 3. – С 30-34.
 • Охріменко О. О. Венчурне інвестування – рушійна сила інноваційної економіки / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матер. ІІ міжнар. наук.-прак. конф. – Вип. 5, т. 3. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 89 – 91.
 • Охріменко О. О. Геофінансові технології як механізм інноваційного прориву / Охріменко О. О. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. – Донецк : ДонНУ, 2010. – С. 544-547.
 • Охріменко О. О. Страховий механізм захисту інтелектуального капіталу: зарубіжний та вітчизняний досвід / Охріменко О. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ», Вип. 2010 (7). – С. 96-99.
 • Охріменко О. О. Особливості венчурного інвестування в Україні / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Актуальні проблеми економіки та управління : зб. наук. праць мол. вчених. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – Вип. 4. – С. 63–66.
 • Охріменко О.О. Інноваційна діяльність технопарків України: переваги та недоліки / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. праць. – Вип. 5 (частина ІІ). – К. : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2010. – С. 63–66.
 • Охріменко О. О. Проблеми управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності / О. О. Охріменко // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення : зб. наук. праць ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – С.67-71.
 • Охріменко О. О. Антикризові бізнес-рішення: стратегії учасників страхового ринку України/ О. О. Охріменко // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : Зб. мат. між нар. наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2010 р. – Харків : ФОП Павлов М. Ю., 2010. – С. 84-86.
 • Охріменко О. О. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. праць. – Вип. 5, Ч. І. – К. : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2010. – С. 71-74.
 • Охріменко О. О. Посилення конкурентоспроможності через реформування зовнішньоекономічної діяльності / О. О. Охріменко // Мат. VII Всеукр. наук.-практ. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», Київ 10-11 березня 2011р., НТУУ «КПІ». – К., 2011. – С. 207.
 • Охріменко О. О. Особливості розвитку світового ринку венчурного інвестування / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Вип. 2011 (8). – К. : НТУУ «КПІ». – С. 95-99.
 • Охріменко О. О. Розвиток страхування у сфері туризму / О. О. Охріменко // Економічні та гуманітарні напрями розвитку соціальної інфраструктури (колективна монографія) за наук. ред. В.М. Новікова. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – С. 375-411.
 • Охріменко О. О. Формування інноваційної поведінки промислових підприємств в умовах дефіциту фінансових ресурсів / О. О. Охріменко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. – Ч. 2. – К. : КНЕУ, 2012. – С.115-123.
 • Охріменко О. О. Особливості науково-технологічного та інноваційного розвитку підприємств: світові тенденції та вітчизняні реалії / О. О. Охріменко, І. М. Верхоляд // Сучасні підходи до управління підприємством : зб. наук. праць ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 15 березня 2012 р. – К. : НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – С. 309-314.
 • Охріменко О. О. Венчурний механізм фінансування інноваційного простору українських підприємств / О. О. Охріменко // Spolezno-ekonomaczne problem gospodarowania w warunkach transformacji. Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Cirie. – 2012. – С. 95-107.
 • Охріменко О. О. Інноваційна скла-дова у зовнішньоеконо-мічній діяльності укра-їнських підприємств / О. О. Охріменко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 2. – С. 3-9.
 • Охріменко О. О. Стратегічні альтернативи розвитку відновлювальних джерел енергії у глобальному середовищі / О. О. Охріменко // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід : колект. мон. ; під наук. ред. Хлобистова Е. В. К., 2013. – С. 234-243.
 • Охріменко О. О. Ефективність інвестиційного механізму підприємств енергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень / О. О. Охріменко, І. М. Манаєнко // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 40-47.
 • Охріменко О. О. Методичні підходи до оцінки ефективності венчурних проектів / О. О. Охріменко // Економічний аналіз : зб. наук. праць ТНЕУ ; Редкол. : С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Вид.-полігр. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2013. – Том 14, № 2 (2013) – С. 70-77.
 • Охріменко О. О. Організація виробничо-інноваційної діяльності: західна ідеологія та українські реалії / О. О. Охріменко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. Серія Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Х. : НТУ «ХПІ»-2013. – № 45. – С-94-102.
 • Охріменко О. О. Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин [Електронний ресурс] / О. О. Охріменко, Д. Д. Сільвестрова // Ефективна економіка. Електронне видання. – 2013. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2054&p=1.
 • Охріменко О. О. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств / О. О. Охріменко // Економічний аналіз : зб. наук. праць ТНЕУ ; Редкол. : С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видав.-полігр. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2013. – Вип. 12., Ч 1. – С.235-241
 • Охріменко О. О. Інноваційні підходи до організації бізнес-процесів підприємства / О. О. Охріменко // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали IX всеукр. наук.-практ. конф. – К. : НТУУ «КПІ», 2013, – С.212-213.
 • Охріменко О. О. Управление рисками предприятий электроэнергетики / О. О. Охріменко // Страховые интересы современного общества и их обеспечение : Сб. матер. XIV Межд. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. – Т. 2. – С. 91-97.
 • Охріменко О.О. Наукові основи управління регіональним розвитком туризму О. О. Охріменко, І. Я. Антоненко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2013. – № 5. – С. 109-115.
 • Охріменко О. О. Розвиток бізнес-потенціалу виробничих систем / О. О. Охріменко // Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період : Зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф. ; за заг. ред. В. В. Засадко. – Львів : ЦСЕД «Ініціатива», 2013. – С.120-125.
 • Охрименко О. О. Механизмы инновационной активности промышленных предприятий на пост-советском пространстве / О. О. Охрименко // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии : сб. науч. трудов 15-й Международной конференции. – СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2013. – С.140-145
 • Охрименко О. О. Биопотенциал как фактор энергобезопасности страны / О. О. Охрименко // Междунар. науч-практ. саммит «Мировое и Региональное Сообществ а: «Навстречу новым экономическим стратегиям» (Научно-периодическое издание). – Женева, Швейцария, 2013. – С. 195-199.
 • Охріменко О. О. Організація інноваційної діяльності: форми та технології / О. О. Охріменко // Наук. вид. зб. матер. V Ювілейної міжнар. наук.-прак. конф.: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2013). – Алушта, 2013. – C. 282-284.
 • Охріменко О. О. Детермінанти інвестиційного забезпечення: принципи, механізми, ефективність / О. О. Охріменко, І. М. Манаєнко // Економіка розвитку. – 2014. – № 1(69). – С. 34-40.
 • Охріменко О. О. Динамічні системи глобальної економіки: криза та сталий розвиток / О. О. Охріменко // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали X міжн. наук.-практ. конф. – К. : НТУУ «КПІ», 2014, – С. 62.
 • Охріменко О. О. Трансформаційна концепція розвитку малого інноваційного підприємництва / О. О. Охріменко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – – № 2 (209). – С. 198–203.
 • Охріменко О. О. Результативність стратегічного цілепокладання енергогенеруючих підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Охріменко // Економіка: реалії часу. Електронне видання. – № 2. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/6-12.pdf
 • Охріменко О. О. Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій [Електронний ресурс] / О. О. Охріменко, В. І. Чернюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – – Вип. 3 (10). – С. 223–231.
 • Охріменко О. О. Ідентифікація ризиків інвестиційних проектів промислових підприємств / О. О. Охріменко, Р. С. Яресько // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014.(11). – С.495-501.
 • Okhrimenko Oksana. The competitive strategies of the automobile construction enterprises: european experience and ukrainian realities / Oksana Okhrimenko // ECONOMIC PROCESSES MANAGEMENT International Scientific E-Journal (ІSSN 2311-6293). – 2015. – № 2.
 • Охрименко О. Специфические особенности инновационно-инвестиционного процеса на предприятиях электроэнергетического комплекса / О. Охрименко, И. Манаенко // Management and Sustainable Development. – University of Forestry, c/o Jusautor, Sofia, Bulgaria. – 2013. – № 2. – С. 101-104.
 • Охріменко О. О. Стратегічні доктрини автомобілебудування: Україна-ЄС / О. О. Охріменко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики : Зб. наук. праць: НТУУ «КПІ», 2014 р. – С. 124.
 • Охріменко О. О. Соціальна відповідальність бізнесу на пострадянському просторі: труднощі становлення / О. О. Охріменко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації”, Миколаїв 31 жовтня 2014 р. – Миколаїв, 2014. – С. 306-308.