Кафедра міжнародної економіки

Основні публікації Скоробогатової Н.Є.

Категорія: Викладачі

Монографії:

 • Управление социально-экономическими системами: проблемы и решения [Монография] : [Подобщ. ред. Е. В. Мартяковой]. – Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2009.  – 669 с.  (колективна монографія).
 • Механізми управління розвитком соціально-економічних систем [Монографія] : [за заг. ред. О. В. Мартякової]. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – 688с. (колективна монографія).

Навчальні посібники:

 • Скоробогатова Н.Є. Основи економічної теорії: Навчально-методичний посібник до вивчення курсу / Н.Є. Скоробогатова, Н.О. Черненко [Електронне видання]. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 236 с. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/974.
 • Дергачова В.В. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник / В.В. Дергачова, Н.Є. Скоробогатова, Л.М. Шик. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 260 с.
 • Шик Л.М. Управлінський облік: навчальний посібник в 2-х частинах / Л.М. Шик, Н.Є. Скоробогатова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Скоробогатова Н. Є. Удосконалення механізму фінансового співробітництва між Україною та ЄС / Н. Є. Скоробогатова, Н. М. Балєва // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 72 – 77.
 • Скоробогатова Н.Є. Розробка стратегії формування експортного потенціалу авіаційних підприємств України на прикладі ДП «Антонов»/ Н. Є. Скоробогатова, Ю. В. Калько // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5247.
 • Грищенко Є.С., Скоробогатова Н.Є. Теоретичні аспекти визначення сутності міжнародної економічної інтеграції / Є. С. Грищенко, Н. Є. Скоробогатова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 1. – С. 16-21.
 • Скоробогатова Н.Є. Дослідження сутності інвестицій та інвестиційної діяльності / Н. Є. Скоробогатова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2016. – № 13. – С. 311  – 317.
 • Скоробогатова Н.Є. Витрати інноваційно-інвестиційної діяльності наукоємних підприємств України / Н. Є. Скоробогатова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. – № 2 (57). – С. 162 – 168.
 • Скоробогатова Н.Є. Особливості контролінгу в сучасних умовах господарювання / Н. Є. Скоробогатова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2015. – № 12. – С. 311 – 317. Скоробогатова Н. Є., Шик Л. М. Управління ефективністю підприємства на основі системи бюджетного планування в умовах макроекономічної нестабільності / Н. Є. Скоробогатова, Л. М. Шик // Вісник ЗНУ. Економічні науки. – 2014. – № 3(23). – С. 164 – 173.
 • Скоробогатова Н.Є. Інноваційно-інвестиційне співробітництво України і ЄС в межах забезпечення сталого розвитку / Н.Є. Скоробогатова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014  (№ 11). – С. 19 – 25.
 • Скоробогатова Н.Є. Модель оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства / Н.Є. Скоробогатова, М.Ю. Гергель // Економічний форум: науковий журнал.  – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – № 1. – С. 153 – 161.
 • Скоробогатова Н.Є. Перспективи участі України у світових інтеграційних об’єднаннях / Н. Є. Скоробогатова //  Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 256. – С. 107 – 110.
 • Скоробогатова Н. Є. Засади визначення окремих характеристик діяльності підприємств на основі трьохвимірного динамічного аналізу / Н. Є. Скоробогатова, С. В. Войтко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2013. – том 26 (65). – № 3. Экономика и управление. – С. 185 – 190.
 • Скоробогатова Н.Є. Модель вибору оптимального джерела фінансування проектів підприємств машинобудівної галузі України / Н.Є. Скоробогатова, М.С. Чулюкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 68 – 72.
 • Скоробогатова Н.Є. Загрози зниження рівня інвестиційної активності регіонів України / Н. Є. Скоробогатова // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2013. – № 10. – С. 493  – 500.
 • Скоробогатова Н.Є., Сергієва Ю.О. Модель оцінювання ефективності інвестиційних проектів в умовах післякризової економіки // Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, право. – 2012. – № 3. – С. 251 – 258.
 • Скоробогатова Н.Є. Вплив альтернативних джерел фінансування на вартість проекту / Н.Є. Скоробогатова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –  Запоріжжя: КПУ, 2012. – № 3 (66). – C. 247 – 251.
 • Скоробогатова Н.Є. Ліквідність як фактор управління фінансовим розвитком промислових підприємств / Н.Є. Скоробогатова // Вісник КНУТД. – 2012. – № 2 (64). – С. 149 – 157.

Публікації в інших виданнях:

 • Skorobogatova N. Macroeconomic instability: its causes and consequences for the economy of Ukraine // EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. – Volume 7, Issue 1, June 2016. – P. 63 – 80. http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2016_0701_SKO.pdf.
 • Skorobogatova N.E. Effectiveness of the cooperation between Ukraine and international financial organisations // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings, January 29, 2016. Klaipeda University: Baltija Publishing. – P. 337 – 340.
 • Скоробогатова Н.Є. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / Н.Є. Скоробогатова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : Матеріали ХV Міжнародної науково-практ. конф., 16 листопада 2016 р. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – 264 с.
 • Коськовецька Н.М., Скоробогатова Н.Є. Конкурентоспроможність галузі в умовах інтеграційних процесів /Н. М. Коськовецька, Н. Є. Скоробогатова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/66917.
 • Скоробогатова Н.Е. Проблемы формирования себестоимости продукции с использованием различных методов калькуляции / Н. Е. Скоробогатова // 4th International Conference “Law, Economy and Management in Modern Ambience” LEMIMA 2015. Proceeding Volume 3. Belgrad, Serbia, 17-19 April 2015. – P. 211 – 220.
 • Скоробогатова Н.Є. Особливості формування ціни супутніх освітніх послуг / Н. Є. Скоробогатова // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 р., м. Одеса. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015. – С. 93- 95.
 • Скоробогатова Н.Є. Управлінська політика підприємства в умовах макроекономічної нестабільності / Н. Є. Скоробогатова // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 листопада 2014 р. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 72.
 • Скоробогатова Н.Є. Система оцінювання результатів інвестиційної діяльності підприємства // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Антикризове управління економікою України: нові виклики». К.: КНЕУ, 15-17 грудня 2015р. – К.:КНЕУ, 2015. – С. 394 – 397.
 • Скоробогатова Н.Є. Особливості організації контролінгу в умовах інтеграційних процесів / Н. Є. Скоробогатова // Сучасні виклики розвитку світової економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 листопада 2015. – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 59 – 63.
 • Скоробогатова Н.Є. Роль грошового потоку у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства / Н.Є. Скоробогатова, Л.М. Шик // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: Збірка праць Х (ХХІІ) Всеукр. науково – практ. конференції, Київ, 13-14 березня 2014р. [ред. кол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 147.
 • Шик Л.М. Динамічна модель бюджетного планування в управлінні поточною ліквідністю підприємства / Л.М. Шик, Н.Є. Скоробогатова // Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практ. конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів», Запоріжжя, 24-25 жовтня 2013р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С. 253 – 255.
 • Skorobogatova N.  The competitiveness of enterprises of machine-building industry of Ukraine // Management and sustainable development, Sofia, Bulgaria. – 2013. – 2 (39). – p. 31 – 35.
 • SkorobogatovaN.E. Role of controlling in management of company profits / N.E. Skorobogatova // 20-річчя аудиту: досягнення, проблеми та перспективи розвитку : міжнародна науково-практ. конференція, м. Сімферополь, 19-20 квітня 2013р. – Сімфереполь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 350 – 352.
 • Скоробогатова Н.Є. Україна на світовому ринку машинобудування / Н.Є. Скоробогатова // Материалы  8-ой международнойнаучно-практ. конференции «Новейшиенаучныедостижения», София, 17- 25 марта 2012 г. – София: ООД«Бял ГРАД-БГ». – С. 47 – 49.

Дистанційні навчальні курси: