Монографії:
 • Гавриш О. А. Конкурентоспроможність промислових підприємств : моногр. / О. А. Гавриш, А. Д. Кухарук, Т. В. Іванова. – К. : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 160 с.
 • Гавриш О. А. Реструктуризація промислових підприємств : моногр. / О. А. Гавриш, Т. В. Іванова, А. Д. Кухарук. – К. : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 160 с.
Статті у наукових фахових та наукометричних виданнях України:
 • Кухарук А. Д. Оцінювання ефективності управління станом конкурентоспроможності підприємств / А. Д. Кухарук, Д. Д. Змітрович // Бізнес-Інформ: наук. журн. –2015. – № 7. – С. 282-287.
 • Кухарук А. Д. Індикатори досягнення цілей реструктуризації як процесу забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства / А. Д. Кухарук, Т. В. Іванова // Інноваційна економіка : наук.-вироб. журн. – 2015. – № 2 (63). – С. 209–212.
 • Кухарук А. Д. Вибір напрямів стратегічного управління підприємством / А. Д. Кухарук, А. Г. Косенко // Вісник волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 11. – С. 129-135.
 • Кухарук А. Д. Врахування ризику знецінення доходу при визначенні рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств / А. Д. Кухарук, В. Л. Кий // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/838-kukharuk-a-d-kij-v-l-vrakhuvannya-riziku-znetsinennya-dokhodu-pri-viznachenni-rivnya-finansovoji-konkurentospromozhnosti-pidpriemstv.
 • Кухарук А. Д. Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням положень концепції сталого розвитку / А. Д. Кухарук, Д. Д. Змітрович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 46-48.
 • Кухарук А. Д. Оцінювання економічної стійкості промислових підприємств на міжнародних ринках // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 8. –С. 113-116.
 • Кухарук А. Д. Визначення факторів економічної стійкості підприємства з урахуванням глобалізаційних процесів світової економіки // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. – № 10. – С. 133-140.
Публікації в інших виданнях:
 • Kukharuk A. Problems of funding Ukrainian industrial enterprises’ marketing activity / Kukharuk, D. Zmitrovych// Materiály XI mezinárodní vědecko-praktické konference «Věda a vznik – 2015». – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2015. – pp. 3-4.
 • Кухарук А. Д. Creating competitive advantage of industrial enterprises under sustainable development / А. Д. Кухарук, Д. Д. Змітрович // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-прак. конф. «Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції». – Львів, 2015. – с. 60-61.
 • Кухарук А. Д. Составляющие и рычаги механизма управления конкурентоспособностью полиграфических предприятий / А. Д. Кухарук, Д. Д. Змитрович // Уральский научный вестник. Сер. : «Экономические науки». – Республика Казахстан, 2015. – № 14 (145). – с.79-84.
 • Кухарук А. Д. Інноваційний вектор розвитку міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств України // Зб. матеріалів міжнар. наук.-прак. конф. «Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства». – Чернівці, 2014. – С. 53-55.
 • Кухарук А. Д. Стабільність конкурентних переваг промислових підприємств в умовах динамічного ринку // Зб.праць Х (ХХII) Міжнар. наук.-прак. конф. «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» – Київ, 2014. – С. 29.