Фахові статті:
 • Сакалош Т.В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій: інновації та кризові явища // Економічний вісник НТУУ „КПІ” – К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – № 3. – С. 260-266. – (0,58 д.а.)
 • Сакалош Т.В. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник науково-технічного розвитку підприємства / Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – Вип. 3 (5). – С. 239-243. (0,42 д.а.)
 • Сакалош Т.В. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій: особливості, структура, чинники // Маркетинг в Україні, № 6 (40), − К.: ПП «Демос Сервіс», 2006. – С. 52-55. (0, 46 д.а.)
 • Сакалош Т.В. Ринок інформаційно-комунікаційних товарів та послуг: структура, аналіз та вивчення попиту// Економічний вісник НТУУ „КПІ” – К.: Вид-во ПП „ЕКМО”, 2007. – № 4. – С. 262-269. (0,79 д.а.)
 • Сакалош Т.В. Управління технологічним розвитком інформаційно-комунікаційних підприємств: наукомісткість, транснаціоналізація та модель вибору оптимальної технології // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне: Редакційно-видавничий центр НУВГП, 2007. – 4(40) – С. 307-314. – (0,93 д.а.)
 • Войтко С. В., Сакалош Т. В. Інноваційний процес у галузі телекомунікаційних технологій: особливості розвитку, фактори та ступінь інноваційності / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 54-59. (0,5/0,25 д.а.).
Інші в Україні:
 • Рибін О.І., Сакалош Т.В., Шарпан О.Б. Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень REX // Наукові вісті НТУУ „КПІ” – К.: НТУУ „КПІ”, 2005. – № 4. – С. 29-33. (0,3/0,1 д.а.)
 • Сакалош Т. В. Еволюція інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні: системний підхід // Управління розвитком – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. – № 6. – С. 58-59. (0,1 д.а.)
 • Сакалош Т. В. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій: еволюція та тенденції розвитку // Дослідження з історії техніки: Зб. наук. пр. − К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – Вип. 9. – С. 49-57. (0,5 д.а.)
 • Сакалош Т. В. Теоретичні аспекти науково-технічної інтеграції: чинник інформаційно-комунікаційних технологій // Україна: проблеми сучасних інтеграційних процесів: Зб. наук. пр. за рез. наук.-практ. конф. асп. і студ. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – С. 22-28. (0,3 д.а.)
Публікації за кордоном Cтатті:
 • Войтко С. В., Сакалош Т. В. Информационн ы е системы: этапы развития, перспективы и концепция эффективного функционирования // Проблемы развития народного хозяйства и предпринимательства. Научные статьи Международной научной конференции. Рига, 13-15 октября 2005 г. – Рига: Изд-во РТУ, 2006. – С. 234-239. (0,42/0,21 д.а.)
 • Gerasymchuk V.G., Sakalosh T.V. Innovation telecommunication technologies: development peculiarities // V I nternational scientific conference “ M anagement and engineering’0 7 ” . Sozopol, June 18-22, 2007. − Sofia : Technical University , 200 7 . – P .  XXII – XXV . (0,5/0,25 д . а .)
 • Gerasymchuk V. H. , Sakalosh T. V. Information processing technologies: efficiency, technological changes, market, cost and performance relation / Plenary Paper. In: Proceedings on CD-ROM of 7th International Conference “Research and Development in Mechanical Industy – RaDMI 2007”, Budva, Montenegro, 16-20. September 2007. Edited by Predrag Da s i c . Krusevac: Institute IMK “14. October” and Trstenik: High Technical Mechanical School, 2007, pp. 100-110. ISBN 86-83803-22-4. ( 0 ,7/0,35 д.а.)
 • Gerasymchuk V . H ., Sakalosh T . V . Scientific and technical development of enterprises : globalization aspects // VI Nemzetk ö zi Konferencia “ A k ö zgazd á sz k é pz é s megkezd é s é nek 20. é vfordul ó ja alkalm á b ó l ”, Miskolc – Lillaf ü red , 2007. októ ber 10-11. Selected Papers / Ed. by A. Somogyi. Miskolc: GNR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 2007. – P. 287-294. (0,7/0,35 д.а.)
 • Герасимчук В.И. , Сакалош Т.В. Информационно-коммуникационные технологии: цена – качество // Сб. доклади Межд. науч. конф. «Унитех ’0 7». Габрово, 23-24 ноември 2007. – Габрово: Изд-во «Васил Априлов», 2007. – С. 127-132. (0,58/0,29 д.а.)
 • Gerasymchuk, V. H., Sakalosh T . V. Technological development management under globalization conditions [ Текст ] // Lex et scientia – Bucharest: “Student’s Book” Publishing House, 2007. – № XIV. – P. 185-192. ISSN 1583-039X. (0,64/0,32 д.а.)
 • Gerasymchuk V.H., Sakalosh T.V. Planning the enterprise technological innovations // The 5th International Scientific Conference “Business and Management’ 2008”, 15-16 May 2008, Vilnius. – Vilnius: VGTU Press “Technika”, 2008. – P. 665-670. (0,5/0,25 д.а.)
 • Герасимчук В.И., Сакалош Т.В. Международное научно-техническое сотрудничество в сфере технологических инноваций // Технические университет ы: интеграция с европейской и мировой системами образования : матер. ІІІ Междунар. конф. (22- 24 апреля 2008г., Россия, Ижевск). В 2 т. Т. 1. – Ижевск : ИжГТУ, 2008. – С. 60-68. (0,5 /0,25 д.а.)