Наукові публікації:
 1. Olena Korohodova. Transnational Companies` Product Development In Industry 4.0. № 18 (2021): Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2021.
 2. Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є., Сосновська О. О., Черненко Н. О. Диверсифікація банківської діяльності в умовах фінансової глобалізації на засадах Індустрії 4.0. № 18 (2021): Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2021
 3. Natalya Chernenko, Yaroslava Hlushenko, Tetiana Moiseienko, Olena Korohodova.  Regulation of international labor migration in the Industry 4.0 and its impact on socio-economic development of the country. KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, A publication of the Knowledge Society Institute. Volume XIII Number 3 September 2020. Pp.  9 – 13. ISSN 1313-4787. http://www.tksi.org/
 4. Olena Korohodova, Product Development based on Needs, Wants and Wishes of the Customers in Industry 4.0. KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY. A publication of the Knowledge Society Institute. Volume XIII Number 3 September 2020. Pp. 17-21. ISSN 1313-4787 http://www.tksi.org
 5. Корогодова О.О., Глущенко Я.І., Черненко Н.О. Особливості функціонування митних органів у податковій системі країни в умовах Індустрії 4.0. С. 55-61 (фахова стаття) Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 2 (25) 2020
 6. Моісеєнко Т. Є., Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Черненко Н. О. Потенційні можливості України на шляху до формування та розвитку екосистеми стартапів // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2020. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5893 
 7. К. Ю. Марковець, О. О. Корогодова. Тенденції ринку праці за умов Індустрії 4.0. «Актуальні проблеми економіки та управління», 2020 рік, No 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205844
 8. Л. М. Чех, О. О. Корогодова.   Інноваційний розвиток економіки України в умовах Індустрії 4.0 «Актуальні проблеми економіки та управління», 2020 рік, No 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205849 
 9. Черненко Н. О., Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. Вплив четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 46–56. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-46-56 
 10. Моісеєнко Т.Є., Черненко Н.О., Корогодова О.О. Інноваційне оновлення економіки України за допомогою стартапів в умовах розвитку Індустрії 4.0. Інфраструктура ринку Електронний науково-практичний журнал, випуск 42. с. 97-104. 
 11. Моісеєнко Т. Є., Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Черненко Н. О. Потенційні можливості України на шляху до формування та розвитку екосистеми стартапів // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2020. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5893 
 12. Моісеєнко Т. Є., Корогодова О. О., Глущенко Я. І., Черненко Н. О.  Структурні елементи формування і функціонування екосистеми стартапів в умовах четвертої промислової революції. № 11 (2020): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» С. 81-88. 
 13. Черненко Н. А., Корогодова Е. А., Моисеенко Т. Е., Глущенко Я. И. Влияние Четвертой промышленной революции на глобальные трансформации. Бизнес. Образование. Экономика : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 апреля 2020 г. : сб. ст. В 2 ч. / редкол.: В. В. Манкевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2020. – Ч. 1.  С. 199-203. 
 14. Черненко Н.А., Глущенко Я.И., Корогодова Е.А. ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ УКРАИНЫ И СТРАН ЕС East European Scientific Journal, #7(59), 2020 part 1 (Warsaw, Poland), printed in the “Jerozolimskie 85/21, 02- 001 Warsaw, Poland», http://eesa-journal.com/ p. 14-20 https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_7_59_july_2020_part_1.pdf 
 15. Olena Korohodova, Kateryna Onopriienko, Daniela V. Kuzhel. The interaction of transnational corporations with startups in Industry 4.0. Економічний вісник НТУУ КПІ № 17 (2020).  DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216393 
 16. Т. Е. Моисеенко, Е. А. Корогодова. Применение технологии блокчейн для потребностей предпринимательской деятельности в условиях индустрии 4.0 Перспективные направления развития региональной экономики : сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 22–23 мая 2020 г. / Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина ; редкол.: Д. А. Петрукович [и др.]. – Брест : Альтернатива. – 284 с. С. 55-57 
 17. Н. О. Черненко, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко, Я. І. Глущенко Вплив індустрії 4.0 на інвестиційну діяльність транснаціональних корпорацій Наукові горизонти. Том 23 №10. 2020. c. 68-78 https://doi.org/10.48077/scihor.23(10).2020.68-77  https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-23-10-2020/vpliv-industriyi-4-0-na-invyestitsiynu-diyalnist-transnatsionalnikh-korporatsiy 
 18. Г. О. Ольшанський, О. О. Корогодова Управлінсько-організаційні засади укладання міжнародних договорів у сфері ОПК України. Підприємництво та інновації : журнал. ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». Київ, 2020. Вип. 15. С. 15-20. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.2 http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/378 
 19. А.О. Алтинпара А. О., О.О. Корогодова. Аутсорсинг як інструмент розвитку компаній ІТ-сектору України в умовах Індустрії-4.0 // Економічний вісник НТУУ «КПІ», №16 (2019), с. 140-152. 
 20. Корогодова, О. і Моісеєнко, Т. (2019) «ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0», Підприємництво та інновації, (7), с. 85-91. doi: 10.37320/2415-3583/7.14. 
 21. Заінчковська, М. і Корогодова, О. (2019) «ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ НА РОЗВИТОК ЕМЕРДЖЕНТНИХ ЕКОНОМІК (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЇ)», Підприємництво та інновації, (8), с. 34-39. doi: 10.37320/2415-3583/8.5. 
 22. Гафарова Л. М. Корогодова О. О. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ INDUSTRY 4.0 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ», 2019 рік, No 13; Url http://ape.fmm.kpi.ua/issue/view/8629/showToc (стаття)
 23. Корогодова О. О. Семенов В. Ф. Засади просторового розвитку українського агробізнесу з урахуванням процесів транснаціоналізації / О. О. Корогодова. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» – 2018. – 2018. 
 24. Сологуб О. О. Корогодова О. О. Фіскально-контролюючі аспекти діяльності митних органів України [Текст] / О. О. Сологуб, О. О. Корогодова // Молодий вчений. — 2018. — №5 (57). – c/ 766 – 769. 
 25. В.С. Батейко, О.О. Корогодова. ЩОДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ  Актуальні проблеми економіки та управління; 01.04.2018
 26. Корогодова О. О. Вплив інноваційних транснаціональних структур на країни, що розвиваються, в умовах Індустрії 4.0. Підприємництво та інновації. 2018. №. 6. С. 125- 129. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/155 
 27. Корогодова О. О. Теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній / О. О. Корогодова, А. А. Кугій // Бізнес Інформ. – 2017. – №3. – C. 71–77. 
 28. Корогодова О. О., Кугій А. А. МЕХАНІЗМ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ НА ПРИКЛАДІ ТНК НІДЕРЛАНДІВ. The modern trends in the development of business social responsibility.- Part 1, Lisbon, May 19, 2017. – Baltija Publishing. – 236p. (тези у міжнародному виданні)
 29. Елена Корогодова, Анастасия Кузнец. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ. LEMiMA 2017, 20-22. April 2017. Belgrade, Serbia. – С. 93-100.  
 30. Порівняльний аналіз діяльності підприємств атомної енергетики України, США, Франції та Канади. Прочан І. І., Корогодова О. О. Підприємництво та інновації : журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»; редкол.: Л.Г.Смоляр (голов. ред.) та ін. – Київ, 2017. – Вип. 4. – C. 28-33. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/108 
 31. Лугвіщик Ю. М., Корогодова О. О. Чинники зовнішньої та внутрішньої міграції кваліфікованого персоналу / Ю.М. Лугвіщик, О. О. Корогодова // Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ “Актуальні проблеми економіки та управління” 10″2016. — К.: НТУУ „КПІ”. (стаття у іншому виданні, наукометрична, Індекс Копернікус)
 32. Корогодова О. О., Бабаніна О. С. Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України. — К.: Видавництво ПП “Ек-мо”. Економічний вісник НТУУ „КПІ”. Вип.’2014 (11). 
 33. Корогодова О. О., Управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу в умовах інформатизації та глобалізації економіки. — Науковий журнал «Бізнес інформ». — № 3 ’2014 г. (434). — С. 260-265. 
 34. Корогодова О. О., Сорокін І. І., Балаба Я. О. Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній. — Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2014. – №7. – C. 77-81. 
 35. Корогодова О. О. Складові функціонування рекреаційних підприємств в умовах інтернаціоналізації курортно-рекреаційного і туристичного комплексу України. — Ученые записки ТНУ. Серия “Экономика и управление”. Т 26 (65), № 3, 2013. — С. 36-42. 
 36. Корогодова О. О. Принципы автоматизации системы измерения рекреационного эффекта санаторно-курортных предприятий. /О. О. Корогодова // Scientific Journal of Management and sustainable development. — Univercity of Forestry, c/o Jusautor, Sofia, Bulgaria.— 2/2013 (39). — С. 111-115.  
та інші, всього 120 публікацій.   Навчально-методичні праці:
 1. Корогодова, О. О. Навчальний посібник з дисципліни «Основи економічної теорії: самостійна робота» [Електронний ресурс] / Корогодова О. О., Тимошенко Н. Ю., Іванова Т. В. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 379,33 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 181 с. 
 2. Транснаціональні корпорації. Українсько-англійсько-польський словник основних термінів [Електронний ресурс] Уклад.: Сергій Войтко, Олена Корогодова, Magdalena Maciaszczyk, Magdalena Rzemieniak. Електронні текстові дані 27.(1 файл: 280 Кбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 37 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32810
 3.  ПІДРУЧНИК. Transnational Corporations : Educational textbook / S. V. Voitko, O. A. Gavrish, O. O. Korohodova, T. E. Moiseenko. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”, 2020. – 202 p. – Bibliogr.: p. 178.
 4.  Корогодова О. О., Черненко Н. О., Глущенко Я. І., Коновалова Н. С. Практики здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії. Організація, підготовка, проведення та оцінювання. Рекомендовано Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 Економіка. 
 5. Корогодова О. О., Петренко К. В. Техніко-економічне обґрунтування економічних рішень. Розрахункова робота. Рекомендовано Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 051 Економіка. 
 6. «Рекомендації до виконання курсової роботи» з курсу «Міжнародна торгівля» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання / Міністерство освіти і науки України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», електронне мережне навчальне видання, каф. міжнародної економіки; А. Д. Кухарук, О. О. Корогодова, Н. О. Черненко. — Київ, [КПІ ім. Ігоря Сікорського], 2019. – 37 с. 
 7. Транснаціональні корпорації: курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» освітнього ступеня бакалавр за денною формою навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 794,07 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с. 
 8. Навчальний посібник для студентів (електронне мережне видання), «Рекомендації до виконання магістерської дисертації для студентів освітнього ступеня «Магістр», факультету менеджменту та маркетингу, К., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, 102 с. Автори: Войтко С.В., Герасимчук В.Г., Корогодова О. О., Кухарук А.Д., Охріменко О.О., Скоробогатова Н.Є., Черненко Н.О.
 9.  Навчальний посібник для студентів (електронне мережне видання), «Рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», факультету менеджменту та маркетингу; К., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, 93 с. Автори: Войтко С.В., Герасимчук В.Г., Корогодова О. О., Кухарук А.Д., Охріменко О.О., Скоробогатова Н.Є., Черненко Н.О.
 10. Коновалова Н.С., Корогодова О.О., Черненко Н.О. Практики студентів: Організація, підготовка, проведення та оцінювання. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 “Економіка”, спеціалізацією “Міжнародна економіка”.
 11.  Рекомендації до проходження педагогічної практики [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» / Н. О. Черненко; О. О. Корогодова, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 453 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 34 с.
 12. «Рекомендації до виконання курсової роботи» з курсу «Міжнародні стратегії економічного розвитку» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу» освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання / Міністерство освіти і науки України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», електронне мережне навчальне видання, каф. міжнародної економіки; О. О. Корогодова, Н. О. Черненко, Я. І. Глущенко. — Київ, [КПІ ім. Ігоря Сікорського], 2018. – 48 с.
 13. Транснаціональні корпорації : навч. посібник / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2016. – 208 c. 
 14. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів соціально-гуманітарних галузей знань денної та заочної форм дистанційного навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О. І. Андрусь, М. О. Зеленська, О. О. Корогодова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,30 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 51 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10663 
 15. Транснаціональні корпорації [Електронний ресурс] : українсько-англійсько-російський словник основних термінів з дисципліни [«Транснаціональні корпорації»] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, О. О. Корогодова. – Електронні текстові дані (1 файл: 618 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с. 
та інші, всього 20+ навчально-методичних публікацій. Також має 5 авторських свідоцтв.