Кафедра міжнародної економіки

Кафедра

4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки. 4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. 4.3. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор […]

3.39.підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання; 3.40. ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету. 3.41. підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах; 3.42. участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях; 3.43. делегування співробітників для участі […]

3.27. надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису; 3.28. організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів; 3.29. налагодження та підтримання зв°язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями; 3.30. сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників; 3.31. організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри; […]

3.20. забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу факультету, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності; 3.21. організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами із залученням […]

3.10. розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри. 3.11. розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки; 3.12. розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти; 3.13. створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри; 3.14. розроблення засобів оцінювання […]

У сфері освітнього процесу У сфері методичної діяльності У сфері наукової та інноваційної діяльності У сфері організаційної діяльності У сфері міжнародної діяльності

3.1. забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін; 3.2. подання пропозицій деканату факультету щодо формування розкладу навчальних занять; 3.3. забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри; 3.4. організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки […]

2.1. Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями. 2.2. Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються в університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у […]

1.1. Кафедра – це базовий структурний підрозділ факультету менеджменту та маркетингу, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей. 1.2. Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з […]

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ У сфері освітнього процесу У сфері методичної діяльності У сфері наукової та інноваційної діяльності У сфері організаційної діяльності У сфері міжнародної діяльності ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ