Кафедра « Кафедра міжнародної економіки

Кафедра

У користуванні університету є сучасні спортивно-оздоровчі комплекси, де студенти мають можливість займатись на різноманітних спортивних секціях. У приміщеннях навчальних корпусів працюють їдальні та буфети. У студмістечку функціонують їдальня, буфети, медичні пункти. КПІ ім. І. Сікорського має кілька баз для відпочинку студентів та співробітників університету (зокрема “Маяк” на березі Чорного моря, “Політехнік” у лісовій зоні Київської […]

Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком становить 100%, що відповідає встановленим вимогам ≥ 70% від потреби. Гуртожитки знаходяться на території студмістечка КПІ ім. І. Сікорського.

Кафедра має можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій. Студенти проходять науково-дослідну та переддипломну практики на провідних підприємствах, організаціях та державних установах м. Києва.

Придбане мультимедійне обладнання використовується співробітниками кафедри та студентами при виконанні науково-дослідних робіт і в навчальному процесі  при проведенні семінарських та практичних робіт, комп’ютерних практикумів, нових форм навчання (ділові та рольові ігри, круглі столи, аналітичні ток-шоу, робота в малих групах з презентацією результатів тощо). На кафедрі є аудиторії з можливістю проведення лекцій та групових занять з використанням […]

Університет підключений до глобальної мережі Internet. Через локальну комп’ютерну мережу університету всі підрозділи мають можливість отримувати необхідну інформацію. На сайті кафедри міжнародної економіки розміщена інформація для абітурієнта, історія і досягнення кафедри, інформація про навчальну, методичну, наукову, організаційну та міжнародну діяльність кафедри, а також висвітлюються новини кафедри, анонси і оголошення. Для удосконалення навчального процесу використовується інформаційно-комунікаційна […]

Матеріальна база кафедри постійно вдосконалюється. В останні роки колектив кафедри виконав велику роботу по обладнанню та модернізації діючих методичних кабінетів та комп’ютерного класу. Кафедра має достатню ступінь комп’ютерного забезпечення освітньої та наукової діяльності. Виконуються також і вимоги Державних будівельних норм щодо наявності навчальних площ на одне робоче комп’ютерне місце (на одне робоче комп’ютерне місце повинна […]

Для організації навчального процесу кафедра використовує матеріально-технічну базу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загальні навчальні площі власних будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського» становлять 351822,8 м2. По університету в цілому на одного студента денної форми навчання припадає 17,8 м2 навчальної площі (контингент студентів університету денної форми навчання з року в рік перевищує 19 тис. осіб). Навчальна площа, що закріплена […]

5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації наказом ректора на основі рішення Вченої ради університету в порядку та на умовах,передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України.   Положення затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки. Протокол  № 13 від 24 червня 2015 року.   ЗАТВЕРЖДЕНО Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу НТУУ […]

4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки. 4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. 4.3. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор […]

3.39.підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання; 3.40. ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету. 3.41. підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах; 3.42. участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях; 3.43. делегування співробітників для участі […]