3.10. розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри. 3.11. розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки; 3.12. розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти; 3.13. створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри; 3.14. розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів; 3.15. рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри; 3.16. організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри; 3.17. забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти; 3.18. розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри. 3.19. участь у розробленні інформаційних пакетів факультету.