5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації наказом ректора на основі рішення Вченої ради університету в порядку та на умовах,передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України.   Положення затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки. Протокол  № 13 від 24 червня 2015 року.   ЗАТВЕРЖДЕНО Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» Протокол № 11 від 30.06.2015 року.