Round tables « Department of international economics

Round tables

Informatization of society covers a number of important areas. For students who are just gaining experience, communication with representatives of government, science and business is important. In November of each year, the Department of International Economics holds a traditional roundtable discussion to discuss issues related to current issues of the national and international economy. In the relatively short period of time that the department has been holding such events, it has gained experience in building relationships with professionals, analysts, businessmen, and academics; developed standards and ethics of communication; and encouraged students to participate in discussions. The topics of the meetings cover a wide range of issues that contribute to the formation of specialists in international economics. Guests of the thematic round tables of the Department of International Economics of NTUU “KPI”. Reflections on the effective solution of issues and the development of scenarios for improvement and development are not limited by the event’s regulations in space and time. This is confirmed by a selection of scientific papers by students, teachers, and specialists: “International Economics: Integration of Science and Practice”. Young people know no barriers. New ideas are whirling around the walls of NTUU “KPI”. Perhaps tomorrow, promising scenarios for improving the technological structure of domestic production will become a lever that can become a turning point in the difficult development of our country.     Інформатизація суспільства охоплює низку важливих напрямів. Для студентської молоді, яка тільки набуває досвіду, важливою є комунікація з представниками влади, науки і бізнесу. На кафедрі міжнародної економіки в листопаді кожного року проводиться традиційний круглий стіл, що має на меті обговорення питань, які стосуються актуальної проблематики національної та міжнародної економіки. За відносно короткий період проведення таких заходів кафедрою набуто досвід у формуванні зв’язків з професіоналами, аналітиками, бізнесменами, науковцями; сформовано стандарти та етику спілкування; активізовано студентську молодь до участі у дискусіях. Тематика зустрічей торкається широкого кола питань, що сприяють у формуванні фахівців з міжнародної економіки. Гості тематичних круглих столів кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”. Роздуми над ефективним вирішенням питань та розробка сценаріїв удосконалення та розвитку не обмежені регламентом заходу у просторі і часі. Підтвердженням цього слугує добірка наукових праць студентів, викладачів, фахівців: «Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики». Молодь не знає перепон. Нові ідеї вихором кружляють у стінах НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». Можливо вже завтра перспективні сценарії удосконалення технологічної структури вітчизняного виробництва стануть тим важелем, що зможе стати поворотною точкою в такому непростому розвитку нашої країни.