Кафедра міжнародної економіки

Про кафедру

Історія кафедри міжнародної економіки бере свій початок з 1937 року, коли виникла потреба в поглибленні організаційно-економічної підготовки інженерів в Київському політехнічному інституті. Тоді кафедра мала назву – кафедра організації виробництва та економіки промисловості. У різні часи кафедру очолювали: І. Е. Розенберг, Е. М. Балакін, М. М. Лич, В. Ф. Шудра, А. Е. Розенплентер. Саме на базі кафедри, по суті, створено факультет менеджменту та маркетингу. 1 липня 2002 року у зв’язку з відкриттям спеціальності «Міжнародна економіка» кафедра економіки та організації машинобудівного виробництва перейменована на кафедру міжнародної економіки. З 1998 до 2009 року кафедру очолював засновник спеціальності доктор економічних наук, професор В. Г. Герасимчук.

З 2009 до 2016 року кафедрою керував декан факультету менеджменту та маркетингу, доктор технічних наук, професор О. А. Гавриш. А з 2016 року її очолив доктор економічних наук, професор С. В. Войтко.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD):

 • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Спеціальність – 051 Економіка
 • Спеціалізація – Міжнародна економіка (для бакалаврів і магістрів)

Серед ключових завдань науково-педагогічної діяльності кафедри:

 • підготовка висококваліфікованих економістів, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці,
 • які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки,
 • володіють комп’ютерними програмами,
 • знають декілька іноземних мов,
 • вихованих,
 • які мають власну думку і шанують думку іншого.
Основні навчальні дисципліни

Викладання проводиться державною та іноземною (англійською) мовами.

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Міжнародна економіка” вміють:

 • аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
 • здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків;
 • розробляти стратегії розвитку підприємства;
 • здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні проекти;
 • формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій;
 • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Викладання економічних дисциплін з відповідним методичним забезпеченням здійснюють висококваліфіковані викладачі, серед яких 6 докторів наук та 14 кандидатів наук. Активно використовуються інформаційні технології при підготовці та проведенні лекцій, практичних та семінарських занять (електронні посібники, автоматизовані навчальні системи, дистанційна форма навчання, електронна пошта, Інтернет-сторінки викладачів).

Кафедра організовує науково-практичні конференції з питань міжнародного науково-технічного співробітництва та управління підприємствами. Виконуються науково-дослідні роботи з актуальних економічних проблем з широким залученням аспірантів, викладачів і студентів. Проводяться щорічні кафедральні олімпіада з міжнародної економіки та конкурс наукових робіт, переможці яких беруть участь у всеукраїнських олімпіаді та конкурсі.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з економічними факультетами провідних технічних університетів України (Львів, Харків, Донецьк, Севастополь, Дніпропетровськ), Білорусі, Латвії, Болгарії, Німеччини, Литви, Македонії, Естонії, Польщі, Франції, Фінляндії, Угорщини, Чеської Республіки, Румунії, Ірану, Казахстану, Словацької Республіки.

Випускник кафедри міжнародної економіки може працювати спеціалістом і керівником економічних підрозділів підприємств різної організаційно-правової форми, експертом і консультантом із зовнішньоекономічних питань, радником і представником у міжнародних організаціях, торгово-промислових палатах, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах, аналітиком у банківській сфері, викладачем.

Основні місця роботи випускників: економіст в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах, які здійснюють міжнародну економічну діяльність; керівник економічного, фінансового, бухгалтерського підрозділів, відділу зовнішньоекономічних зв’язків; експерт-консультант із зовнішньоекономічних питань; дилер; маклер; митник; асистент; викладач вищого навчального закладу.