1.1. Кафедра – це базовий структурний підрозділ факультету менеджменту та маркетингу, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей. 1.2. Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри. 1.3. Кафедра входить до складу факультету. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти. 1.4. Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету за поданням декана факультету. 1.5. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом НТУУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та цим Положенням. 1.6. Питання, які відображені у Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.