16-17 березня 2023 року відбулася XIX (ХХХI) міжнародної науково-практичної конференції конференція, яка є профільною для кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основну увагу доповідачів було приділено проблемам міжнародного науково-технічного співробітниц­тва як фактору підвищення рівня конкуренто­спроможності національної економіки України. Учасниками конференції обговорювалася проблематика інженерно-економічного забезпечення сталого розвитку країни та світу, а також роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробіт­ництва, використанню інструментів Індустрії 4.0 у формуванні національної інноваційної системи. Особливий акцент було поставлено на обговоренні проблем пошуку шляхів відновлення економіки України у післявоєнний період. Також на конференції розглянуто питання щодо стану та тенденцій розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва. З доповідями на пленарному засіданні виступили фахівці з даного напряму: Герасимчук В. Г., д.е.н., проф., професор кафедри міжнародної економіки  КПІ ім. Ігоря Сікорського; Войтко С. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки  КПІ ім. Ігоря Сікорського; Юрчишин О. Я., к.т.н., доц. директор департаменту інновацій та трансферу технологій; Кухарук А. Д., к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки; Скоро­богатова Н. Є., к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки; Касян С. Я., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу НТУ «Дніпровська політехніка». З вис­ту­пами на конференції також доповідали студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України, іноземні здобувачі вищої освіти. Окрім вищезазначених закладів вищої освіти на конференції були учасники з таких установ: Technical University of Gabrovo (Bulgaria), UT Southwestern Medical Center (USA), University of Oxford (Great Britain), Norwegian University of Science and Technology (Norway), Vytautas Magnus University (Lithuania), Mendel University in Brno (Brno, Czech Republic), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Поліський національний університет, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, НУ «Чернігівська політехніка». За результатами проведення заходу підготовлено збірник – Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. наук. пр. XIX (XXXI) Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 березня 2019 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 115 с., у якому представлено наукові праці учасників конференції.  

Збірник наукових праць XIX (ХХХI) Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»