Основні кваліфікаційні характеристики магістрів:
  • здатність застосовувати методи та технології управління ресурсами підприємства;
  • уміння застосовувати різні форми управління та стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності;
  • уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати та використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;
  • здатність досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та глобального економічного середовища;
  • уміння розкривати особливості основних сфер міжнародної економіки, здатність аналізувати прямі та портфельні зарубіжні інвестиції, основні зрушення у географічному розміщенні та галузевій структурі іноземних інвестицій;
  • уміння аналізувати: інтеграційні процеси, етапи та типи міжнародних інтеграційних угруповань, об’єктивні передумови виникнення і зміст глобальних проблем, здійснювати їх класифікацію, визначати основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, вивчати діяльність транснаціональних корпорацій;
  • уміння ідентифікувати основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються, диференціювати ці країни;
  • уміння здійснювати облік, валютно-фінансове та банківське обслуговування зовнішньоекономічних операцій;
  • розроблення міжнародних стратегій економічного розвитку;
  • уміння викладання у вищій школі.