Науковий ступінь: доктор економічних наук Вчене звання: професор Посада: професор кафедри міжнародної економіки Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка, економ-географ, 1966; Київський топографічний технікум, технік-топограф, 1958. 4
Назва дисертації: «Отраслевой специализированный район как форма территориальной организации производства», К.: СОПС УССР АН УССР, 1972г., – 24 с.; «Методологические основы территориального планирования областных хозяйственных комплексов (на примере Украинской ССР). СОПС УССР АН УССР. К.: 1991, – 35 с. Основні публікації: Монографії, підручники, навчальні посібники:
 • Державне регулювання економіки. Навч. посіб. 4-е вид. випр. К.: Знання, -2007. -271 с.
 • Методологія наукових досліджень . Підручник. К.: Знання. 2-е випр. і доп. вид. – 2007. – 310 с. (співавтор О. С. Чмир).
 • Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Підручник. –К.: Вікар. -2006. – 396 с.
 • Соціально-економічні проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності. Монографія. – Донецьк. ТОВ „Юго-Аосток; ЛТД. – 2006. – 430 с. (Колектив авторів: Антошкіна Л.І., Бурах Н.В., Іванченко П.О., Криво ручко Н.В., Левчук Ю.С. та ін. За наук. ред.. Д.М. Стеченка ).
 • Регіонологія туризму. Наукове видання / Стеченко Д.М., Сабодош Г.О., Охрименко А.Г. та ін.. За ред. Д.М.Стеченка. –К.: Вид-во КУТЕП, -2004.-220с.
 • Інноваційні форми регіонального розвитку. Навч. посіб. -К.: Вища школа, -2002. -254 с.
 • Менеджмент. Словник-довідник. Навч. посіб. Хмельницький. Вид-во „Поділля”, -2004.-587 с. ( Д.М.Стеченко, А.В.Григорович, А.П.Дука. За ред.. докт. екон. наук, проф. Стеченка Д.М.).
 • Управління регіональним розвитком. Навч. посіб. – К.: Вища школа, -2000. -223 с.
 • Комплексное территориальное планирование народного хозяйства. Учеб.пособ. –К.: Голов. изд-во изд. объединения «Выща шк.», -1988. -200 с.
 • Теоретические основы функциональной структуры промышленного комплекса экономического района. Монография. –К.: «Наукова думка», -1972. -240 с. ( М.М.Паламарчук, И.А.Горленко, Н.П.Процко, Д.Н.Стеченко и др.).
 • Зовнішньоекономічні зв’язки СРСР. Посібник. – К.: Рад. школа. -1982. – 95 с.
 • Економічна географія зарубіжних країн. Соціалістичні країни. ( Міжнародний соціалістичний поділ праці і співробітництво) / М.Д.Пістун, Д.М.Стеченко, В.М.Юрківський, Б.П.Яценко/. Посібник. –К.: Рад.школа. -1981. – 262 с.
 • Проблемы развития и размещения производительных сил Юго-Западного района. Монография. -М.: Изд-во «Мысль», -1976. -262 с. ( М.М.Паламарчук, В.И. Пила, Д.Н.Стеченко).
Статті:
 • Формування і використання регіонального інноваційно-інвестиційного потенціалу//Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період. Зб. наук. праць. Хмельницький економічний університет. Хмельницький. –2006. – С. 66-71.
 • Формування міської політики забезпечення якості життя населення / Університетські наукові записки . Часопис Хмельницького університету управління та права. -2005. №1-2 (13-14). –С. 332-336.
 • Кластеризація підприємств в умовах формування конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 2. (Відп. за вип. Канд.. екон. наук Баюра Д.О.) –К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. -2003. –С. 135-141.
 • Інновація та якість підготовки фахівців у вищій школі // Вища школа. Науково-практичне видання. -2002/ 1. –С42-48.
 • Конкурентоспроможність підприємств у ринковому просторі// Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип..1. (За загал. ред.. д. е. н., проф. Шегди А.В.). –К.: ТОВ «Кадри», -2002. –С134-140.
 • Аспекти регіональної стратегії управління інноваційно-інвестиційною діяльністю // Науковий вісник Чернівецького університету. -2002. Вип.. 141-142. Економіка. –С. 43-48.
 • Досвід зарубіжного фінансування спільних інноваційних проектів в Україні. –К.: Економіка. „Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка” . Вип.. 38. -1997. –С41-47. (Співавтор: А.П.Дука).
Наукові інтереси: Проблеми регіональної економіки та управління; інтеграційні процеси в економіці. Дисципліни:
 • Методологія наукових досліджень;
 • Державне регулювання економіки;
 • Міжнародна стратегія економічного розвитку;
 • Міжнародна інноваційна діяльність.
Хобі: Відпочинок на природі – рибалка, фото. Контакти: Sdm37@yandex.ru