Монографії:
 • Глущенко Я.І., Сухарева Л.О., Сухарев П.М. Податкове планування в системі управління підприємством: Монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 209 с.
 • Управління соціально-економічними системами: монографія / [Л.І. Антошкіна, А.Л. Баланда, Я.І. Глущенко та ін.]; за ред. Л.І. Антошкіної, Н.В. Ушенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 379с. (особистий внесок параграф Внутрішній контроль податкового планування в системі управлення підприємством – С. 279-288).
Навчальні посібники:
 • Аналіз господарської діяльності [текст] навчальний посібник з грифом МОНМСУ / [за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової]. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 384с. (особистий вклад – параграф Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій підприємства С.247-277).
 • Аудит: навч. посіб. [Текст]/ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; І.В. Сіменко, Л.О. Сухарева [та ін.]. – 2-ге вид. допов. та перероб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 485 с. (особистий вклад – параграф Аудит фінансової звітності С. 221-276).
 • Внутрішній фінансовий контроль: навчальний посібник для студ. спец. 8.03050901, 70305901 «Облік і аудит» ден. і заоч. форми навч./ Я.І. Глущенко, Л.О. Сухарева. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. –181с.
 • Аналіз комерційної діяльності: навчальний посібник [Текст]/ М-во освіти і науки, молоді та спорту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; кол. авт.: Сіменко І.В. [та ін.].- Донецьк, Донбасс, 2012. – 417с. (особистий вклад – параграф Аналіз податкових платежів і податкового навантаження).
 • Аудит: Навчальний посібник / Сухарева Л.О., Глущенко Я.І., Закалінська К.О. та інші – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 212с. (з грифом МОН України, Лист № 1.4/18-Г2187 від 24.10.2008).
 • Організація і методика аудиту: Навчальний посібник / Сухарева Л.О., Глущенко Я.І., Закалінська К.О. та інші – К.: Центр учбової літератури, 2008. –  480с. (з грифом МОН України, Лист № 1.4/18-Г2186 від 24.10.2008).
Статті у фахових виданнях
 • Глущенко Я.І., Стефківській В.М. Адаптація вітчизняного законодавства в сфері фітосанітарної безпеки в умовах євроінтеграції// Економіка, фінанси, право. – 2016.- № 12. – С.22-27.
 • Глущенко Я.І.  Оцінка стану інноваційної діяльності промислових підприємств України/ Я.І.Глущенко// Економіка, фінанси, право. – 2016.- № 5/3. – С. 34-37.
 • Глущенко Я.І., Ходан О. В. Оцінювання експортного потенціалу агропромислового комплексу України [Електронний ресурс]/ О.В. Ходан, Я.І. Глущенко // Ефективна економіка. – 2016. – № 6. – Режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua
 • Глущенко Я.І., Парфент’єва Я.Р. Передумови розвитку альтернативної енергетики в контексті світових та вітчизняних проблем енергозабезпечення/ Я.Р. Парфент’єва, Я.І.Глущенко// Вісник Одеського національного університету. – 2016. – № 6 (48).- Том.21. – С.136-141.
 • Глущенко Я.І.  Системний підхід до організації внутрішнього контролю на підприємствах санаторно­-курортної сфери/ Я.І.Глущенко// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 1 (29). –  С.63-65
 • Глущенко Я.І. Оцінка якості контрольно-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень підприємствами торгівлі // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –  2014. – № 4(28). – 68-70.
 • Глущенко Я.І. Податкове планування в умовах соціальної відповідальності бізнесу // Культура народів Причорномор’я. – Сімферополь, 2013. – № 262 – С.27-30.
 • Глущенко Я.І. Функція податкового планування в системі управління підприємства // Вісник ДонНУЕТ: Тематичний збірник наукових праць. Вип.4 (40) – Донецьк: ДонДУЕТ, 2008.  – С. 201-208.
 • Глущенко Я.І. Податкове планування в системі управління підприємством: організаційний аспект. Вісник ДонНУЕТ: Тематичний збірник наукових праць. Вип.4 (36) – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – С.64-71
 • Глущенко Я.І. Податкове навантаження: особливості визначення оптимального рівня // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України», т.VIII, вип.. 82 серія «Державне управління». – Донецьк: Норд-Пресс, ДонДУУ, 2007.- С. 147-151.
 • Глущенко Я.І. Інформаційне забезпечення податкового планування в системі управління підприємством. Финансы, учет, банки: Сборник научных трудов. Вып. 12. – Донецк: ДонНУ, Каштан, 2006. – С.73-79
 • Глущенко Я.І. Методика контролю результатів податкового планування підприємств // Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип.19. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. Т. 2. – С.39-47.
 • Сухарева Л.О., Глущенко Я.І Організація податкового планування корпоративних структур // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина  II. Збірник наукових праць. Випуск 4 (28). – Рівне, 2004. – С.239-247.
 • Глущенко Я.І., Сухарева Л. О. Концептуальні засади податкового планування підприємств // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем  торгівлі  і  громадського харчування. Вип.16. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. Т. 2. – С.433-439.
 • Глущенко Я.И., Сухарева Л.А. Предпосылки формирования механизма налогового планирования на отечественных предприятиях // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сборник научных трудов НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2004. – C.243-252.
 • Глущенко Я.И. Информационное обеспечение механизма налогового планирования предприятия // Моделирование налоговой политики предприятий. Новое в экономической кибернетике. Сб. научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2003. – С.63-71.
 • Глущенко Я.И., Сайгина Т.Б. Налоговое планирование в системе управления предприятиями // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 65. – Донецьк, ДонНТУ, 2003. – C.45-49.
 • Глущенко Я. І. Податкове навантаження і методика його розрахунку // Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип.15. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. Т. 3. – С.27-33.
 • Глущенко Я.И., Єфименко Л.С. Моделирование предельного уровня налоговой нагрузки предприятий // Моделі управління у ринковій економіці: Збірник наукових праць. Донецький нац.ун-т. Вип.6. – Донецьк: ДонНУ, 2003.– С.140-145.
 • Глущенко Я.И. Необходимость и сущность налогового планирования на уровне субъектов хозяйствования // Модели управления в рыночной экономике: Сб.научн.тр. Донецкий национальный университет. Вып.4. – Донецк: ДонНУ, 2000. – С.253-256.
Статті у індексованих виданнях (Web of science/Scopus):
 • Hlushchenko, Y.; Andriushchenko, K.; Buriachenko, A.; Rozhko, O.; Lavruk, O.; Skok, P.; Muzychka, Y.; Slavina, N.; Buchynska, O.; Kondarevych, V. 2020. Peculiarities of sustainable development of enterprises in the context of digital transformation, Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(3): 2255-2270.
Публікації в інших виданнях:
 • Глущенко Я.І., Моісеєнко Т.Є., Корогодова О.О., Черненко Н.О. Потенційні можливості України на шляху формування та розвитку екосистеми стартапів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки», 2020. №4 (36). Том.2. С.69-77. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/4/5893
 • Глущенко Я.І., Моісеєнко Т.Є., Корогодова О.О., Черненко Н.О. Структурні елементи формування і функціонування екосистеми в умовах четвертої промислової революції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», 2020. №11. С.81-88.
 • Глущенко Я. І., Черненко Н. О., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. Вплив четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства. Бізнес Інформ, 2020. №4. C. 46–56. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_4_0_46_56
 • Глущенко Я.І., Зробок О. О. Сутність механізму міжнародної конкурентоспроможності підприємств в умовах невизначеності. Причорноморські економічні студії, 2020. Вип. 52. Ч.1. С. 35- 40.
 • Глущенко Я.І., Ткаченко І. О. Порівняльний аналіз сучасного стану цифровізації економіки України і країн Європи. Причорноморські економічні студії, 2020. №50-1. С. 118-122. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/50_1_2020/22.pdf
 • Глущенко Я.І., Корогодова, Черненко Н.О. Особливості функціонування митних органів у податковій системі країни в умовах індустрії 4,0. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2020. № 2(25). С. 55-60.
 • Глущенко Я.І., Зробок О.О. Оцінка факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2020. № 2(25). С. 21-27.
 • Глущенко Я.І., Грома Я.В. Екологічний транспорт: сутність поняття та особливості розвитку в умовах глобалізації. Східна Європа:економіка, бізнес та управління, 2019. №3 (20). С.25-29.
 • Глущенко Я.І. Економічний розвиток гірничодобувних підприємств з урахуванням світового тренду економіки знань. Підприємництво та інновації, 2018. №5. С.82-87.
 • Глущенко Я.І., Стефківський В.М. Компаративний аналіз експортно-імпортної діяльності України і Європейських країн. Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2019. №24. С.90-95.
 • Глущенко Я.І., Ремінський М.М. Тенденції і проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Економічний вісник НТУУ КПІ, 2019. №16. С. 225-233. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181854/181735
 • Глущенко Я.І., Грома Я.В. Порівняльний аналіз ринку електромобілів в Україні та світі. Економічний вісник НТУУ КПІ, 2019. №16. C.42-49. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181408 /181350.
 • Глущенко Я.І., Ящук Д.А. Концепція розширення економічного співробітництва України з країнами ЄС на засадах підвищення енергоефективності. Інфраструктура ринку, 2018. №17. С.33-39.
 • Глущенко Я.І., Сторчак В.М. Аналіз зовнішньоторговельних відносин України і Китайської Народної Республіки. Економіка і суспільство, 2018.  №16. C.50-57.
 • Глущенко Я.І., Ходан О.В. Оцінювання експортного потенціалу агропромислового комплексу України. Ефективна економіка, 2016. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5052
 • Глущенко Я.І., Стефківський В.М. Адаптація вітчизняного законодавства в сфері фітосанітарної безпеки в умовах євроінтеграції. Економіка, фінанси, право, 2016. №12. С. 22-27
 • Глущенко Я.І. Внутрішній контроль зовнішньоекономічного договору: інформаційно-організаційні та методичні аспекти. Причорноморські економічні студії, 2017. №16. С.120-128
 • Глущенко Я.І. Особливості експорту та імпорту транспортних послуг України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2016. №4(36). С.9-13;
 • Глущенко Я.І. Оцінка стану інноваційної діяльності промислових підприємств України. Економіка. Фінанси. Право, 2016. №5/3. С. 34-37.
 • Глущенко Я.І., Парф’єнтева Я.Р. Передумови розвитку альтернативної енергетики в контексті світових та вітчизняних проблем енергозабзепечення. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 2016. №6(48). Том 21. С. 136-140.
 • Глущенко Я.І., Стефківський В.М. Реалізація угоди про асоціацію з ЄС: Напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання санітарних та фітосанітарних заходів / В.М. Стефківський, Я.І. Глущенко// International scientific conference «From Baltic to Black sea: national models of economic systems». – Riga, International association of political economy Baltia countries department. – 2016. – С.86-90
 • Глущенко Я.І. Контроль визначення країни походження/ Я.І. Глущенко// Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: проблеми та розвиток: матеріали міжнародної науково-економічної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч.1.- С.26-28
 • Глущенко Я.І. Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні/ Я.І. Глущенко// Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць ХІІ (XXIV) Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2016р. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – С.82
 • Глущенко Я.І. Внутрішній контроль в системі управлення підприємства// Матеріали ІV міжнародної науково – практичної конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації» м.Кривий Ріг 21 травня. – 2015.- С.189-192
 • Глущенко Я.І. Внутрішній контроль собівартості продукції: суб’єкти та об’єкти // Тези доп. між. нар. наук.-практ. інтер. конф. «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціально-культурному просторі сучасного бізнесу». – Донецьк: ДонНУЕТ. –  2013. – Том. І. – С.388-390.
 • Глущенко Я.І., Пророчук Н.Ю. Особливості внутрішньогосподарського контролю в умовах комп’ютеризації обліку // Тези доп. між. нар. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів і студентів «Сучасний розвиток бізнесу в умовах всесвітньої інтеграції». – Шарм-Ель-Шейх, 2012. – Том ІІ. – С.115-116.
 • Глущенко Я.І. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю розрахунків по податкам з бюджетом в умовах змін законодавства // Тези доп. Між. нар. наук.-практ. інтер. конф. «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціально-культурному просторі сучасного бізнесу». – Донецьк: ДонНУЕТ. –  2012. –  С.388-390.
 • Глущенко Я.І., Логвінова В.С. Особливості внутрішнього контролю основних засобів підприємства в умовах зміни законодавства // Тези доп. Між. нар. наук.-практ. інтер. конф. «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціально-культурному просторі сучасного бізнесу». – Донецьк: ДонНУЕТ. –  2012. –  С.406-408.
 • Глущенко Я.І. Формування інформації по результатам внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом по податкам і зборам // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції «Стан і проблеми оподаткування в умовах мінливої економіки». –  2011. –  С.372-375.
 • Глущенко Я.І., Садекова А.М. Внутрішній контроль податкового планування: поняття, мета та завдання // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку»: між. наук.-практ. конф., 2011р., 22-23 вересня, м. Донецьк: [Матеріали/ ред. кол. О.О.Шубін та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.290-293.
 • Глущенко Я.І.  Внутрішній контроль податкового планування: суб’єкти і об’єкти // «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу» між. наук.-практ. конф.: тези доп.: 12-13 трав. 2011р. м. Донецьк.: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.284-286.
 • Глущенко Я.І., Ющенко М.Г. Порядок розрахунку аудиторського ризику [Текст]: V международная научно-практическая конференция 17-25.04.2009 т.6. Экономика. – София: «Бял Град –БГ». –  C.76-80
 • Глущенко Я.І.,Минка О. Проблеми аудиту амортизації нематеріальних активів [Текст]:  V міжнародна науково-практична конференція «Europejska nauka XXI powieka-2009» – Przemysl: “Nauka і studia. – 2009. – С. 65-67
 • Глущенко Я.І., Єсавочкіна Д.К. Шляхи вдосконалення аудиту обліку доходів за видами діяльності [Текст]:  V міжнародна науково-практична конференція «Europejska nauka XXI powieka-2009» – Przemysl: “Nauka і studia. – 2009. – С. 27-29
 • Глущенко Я.І., Карпенко А.С Особливості проведення внутрішнього аудиту акціонерних товариств [Текст]:  V міжнародна науково-практична конференція «Europejska nauka XXI powieka-2009» – Przemysl: “Nauka і studia. – 2009. – С. 32-36
 • Глущенко Я.І. Методика вибору податкової стратегія підприємства// «Розвиток наукових досліджень 2006»: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 27-29 листопада 2006р.: – Полтава: Вид-во «Інтер-Графіка», 2006.– Т.9 – С. 48-54
 • Глущенко Я.І. Характеристика елементів системи податкового планування підприємств // Матеріали всеукраїнської науково-практичною конференції  «Теоретико – методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України». – Чортків, Чортківський інститут підприємництва та бізнесу, 2006. – С. 351-352
 • Глущенко Я.І Методичні аспекти аналізу податкового навантаження підприємства // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: тези доповідей і виступів Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.32-33.
 • Глущенко Я.И. Оценка влияния дифференциальных особенностей предприятия на организацию налогового планирования // Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспективы развития: Материалы VI-ой межрегиональной научно-практической конференции. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – С.354-360.
 • Глущенко Я.И. Организация налогового планирования предприятий // Актуальные проблемы финансового менеджмента на предприятиях: Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2003. – С.189-193.
 • Глущенко Я.І. Проблемні питання діючої системи оподаткування України // Нова економіка і вища освіта: матеріали міжнародного семінару, Том I. – Донецьк, 2003.– С.86-89.
Методичні розробки:
 • Фінанси: рекомендації та завдання до проведення практичних занять з дисципліни для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальності 051 “Економіка”/ уклад. Я.І. Глущенко// Електроні текстові дані. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 78с.; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 • Міжнародна економічна діяльність України [Електронний ресурс]: самостійна робота студентів: рекомендації та завдання для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Міжнародна економіка» / Я.І. Глущенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 59 с.