Вступ до бакалаврату 2023

Вступ на 1 курс ФММ проводиться виключно на основі повної загальної середньої освіти.   Конкурсний бал розраховується відповідно до вагових коефіцієнтів:   Формула обрахунку конкурсного балу при вступі на спеціальність 051 ЕКОНОМІКА де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.

Детальніше про Мотиваційний лист   УВАГА! На всі спеціальності ФММ (051, 073 та 075) для вступу як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт), обов’язково потрібно надати результати НМТ 2023 або 2022 року (або сертифікати ЗНО 2020-2021 рр.) та мотиваційний лист. Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0. Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0. При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.  

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua.

  • У заяві вказується ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;
  • освітній ступінь – бакалавр;
  • бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та відповідна спеціальність: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг,
  • якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5.
  • ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ – повинні бути різні заяви!
 

Якщо ти бажаєш вступити на навчання на ФММ, обирай перший пріоритет – це підвищить твої шанси на вступ!

Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії. Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Рекомендація на бюджетні місця надається за широким конкурсом в межах максимального обсягу державного замовлення. Вартість навчання на Факультеті менеджменту та маркетингу у 2023 році Денна форма навчання – 39 900 грн Заочна форма навчання – 26 600 грн Терміни вступної кампанії для осіб, що вступають за результатами НМТ та/або ЗНО: Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів (особисто або поштовим відправленням). Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування, остаточний – після закінчення першого курсу.
Умови вступу для іноземних громадян
Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється через механізм вступних випробувань на основі договору, підписаного адміністрацією КПІ ім. Ігоря Сікорського з абітурієнтом або з іншою фізичною або юридичною особою. Можливий прийом на основі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.
Іноземні громадяни зараховуються на навчання на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі співбесіди.
Прийом здійснюється відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році.
Для вступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідно заповнити online анкету
Більше інформації шукайте за посиланням: https://istudent.kpi.ua/vstup/to-bachelor-degree.html
* Мотиваційні листи подаються всіма вступниками, які беруть участь у конкурсі для здобуття вищої освіти у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках. Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники: – обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти; – бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського; – виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти); – ім’я та прізвище вступника. Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).