Монографії:
 • Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу [колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 154 – 164.
 • Охріменко О.О., Скоробогатова Н.Є., Манаєнко І.М., Яресько Р.С. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: монографія. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. –262 с. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24764/1/Upravl_in_proektam.pdf
Підручники та навчальні посібники:
 • Skorobogatova N. Accounting in Foreign Countries: a textbook for students studying for specialty 051 “Economics”. – Kyiv : Igor Sikorsky KPI, 2020. – 162 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41139
 • Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями. -К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 177 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27463.
 • Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч.посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. – 248 с.
 • Скоробогатова Н.Є., Черненко Н.О.  Основи економічної теорії: Навчально-методичний посібник до вивчення курсу [Електронне видання]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 236 с. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/974.
 • Дергачова В.В., Скоробогатова Н.Є., Шик Л.М. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2011. – 260 с.
 • Шик Л.М., Скоробогатова Н.Є. Управлінський облік: навчальний посібник в 2-х частинах. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010.
Статті в іноземних виданнях:
 • Voitko S., Gaidutskiy I., Skorobogatova N. Industry 4.0 and Next Normality in ensuring sustainable development // III International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), 8-9.10.2020. P. 70-71. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9363981
 • Skorobogatova N. Sustainable Development of an Enterprise Under Industry 4.0 Conditions. 2019 International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CREBUS). 18-21 March 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/8840049 DOI: 10.1109/CREBUS.2019.8840049
 • Skorobogatova N. Macroeconomic instability: its causes and consequences for the economy of Ukraine // EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. – Volume 7, Issue 1, June 2016. – P. 63 – 80. http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2016_0701_SKO.pdf.
 • Skorobogatova N., Kot T. Investments in Innovations for Sustainable Development of the Enterprise. Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. 2021. 44. P. 68-79.
 • Skorobogatova N. Investment efficiency in Industry 4.0: expectations and prospects. KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, A publication of the Knowledge Society Institute. Volume XIII Number 3 September 2020. P.  13 – 16. ISSN 1313-4787. http://www.tksi.org/
 • Skorobogatova N. Sustainable development of the production entities in the conditions of macroeconomic instability. From the baltic to the Black sea: the formation of modern economic area: V International scientific conference (August 20-21, 2021. Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 1-7.
 • Скоробогатова Н. Анализ экономического развития постсоциалистических стран на примере Польши, Болгарии, Украины // 6th International Conference APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY ANTiM 2018, Proceedings Volume 2, Belgrade, Serbia, – РР. 559 – 570. http://media.novi.antim.rs/2018/06/Antim-2.pdf
 • Скоробогатова Н. Е., Войтко С.В. Инновации, информационно-коммуникационная сфера и нематериальное производство как составляющие развития экономик стран мира // Управление и устойчиво развитие – София : University of Forestry, 2018. – 2, Vol 69. – С. 76-81. – ISSN 1311-4506.
 • Skorobogatova N. Ye. Impact of digital technologies on sustainable development of international business // Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies: International scientific conference (January 22-23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 29-32. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/98/2452/5305-1
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Zgurovsky M., Gavrysh O., Solntsev S., Kukharuk A. and Skorobogatova N. (2020). Selection of indicators for the scenario modeling of the progressive countries’ economic development. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 441-452. doi:10.21511/ppm.18(2).2020.36
 • Кухарук А.Д., Скоробогатова Н.Є., Пишнограєв І.О. Виявлення залежностей між рівнем економічного розвитку та інноваційною активністю країн світу // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4. – С. 301 – 314. DOI: 10.21272/mmi.2017.4-27. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/4/301-314
 • Скоробогатова Н.Є. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах Індустрії 4.0. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2021. № 18. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.241099
 • Скоробогатова Н. Є. Об’єкти права інтелектуальної власності в системі бухгалтерського обліку. Облік і фінанси. 2021. №1 (91). С. 20-28. DOI 10.33146/2307-9878-2021-1(91)-20-28
 • Скоробогатова Н. Є., Ремінський М. М. Формування зовнішньоторговельної стратегії вітчизняних експортно-орієнтованих підприємств під впливом пандемії COVID-19. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2021. № 18. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/231180
 • Скоробогатова Н.Є. Оцінювання стійкості розвитку підприємств в умовах економічної нестабільності // Підприємництво та інновації. 2020. № 15. С. 75-81.
 • Скоробогатова Н. Є. Ідентифікація та оцінка нематеріальних активів в умовах цифрової економіки // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2020. – С.114-120. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5999
 • Скоробогатова Н.Є., Кравчук Ю.Г. Готовність України до впровадження новітніх технологій Індустрії 4.0 // Підприємництво та інновації. – 2019. – № 7. – С. 26 – 32. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.4
 • Гондовська А.С., Гондовський Д. С., Скоробогатова Н.Є. Інноваційні технології в целюлозно-паперовій промисловості як інструмент забезпечення сталого розвитку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. С. 370 – 379. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182745
 • Скоробогатова Н.Є. Міжнародна конкурентоспроможність країн у реаліях інноваційних зрушень Індустрії 4.0 // Економічний аналіз. – 2019. – № 3. – С. 21-28.  DOI: https://doi.org/10.35774/econa2019.03.021
 • Скоробогатова Н. Є. Концептуальні засади формування сталого розвитку суспільства в контексті Індустрії 4.0. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. С. 388-400. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182748
 • Скоробогатова Н.Є., Гордієнко І.М. Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті Індустрії 4.0 // Бізнес Інформ. – 2018. № 12. – С. 84 – 90. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-12_0-pages-84_90.pdf.
 • Згуровський М.З., Гавриш О.А., Скоробогатова Н.Є., Кухарук А.Д. Забезпечення соціально-економічного балансу регіонального розвитку України // Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 11 – 15. http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/5.pdf
 • Скоробогатова Н.Є., Кухарук А.Д. Адаптація українського законодавства у сфері бухгалтерського обліку та звітності до вимог ЄС // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2018. – № 15. – С. 36-47 https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135922
 • Новікова А.П., Скоробогатова Н.Є. Аналіз розвитку світового та українського ринку ІТ-послуг // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 3. – С. 52 – 56. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2018/12.pdf
Публікації в інших виданнях:
 • Skorobogatova N. Factors Shaping the Model of Balanced Business Development in Next Normality.  ІV Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. Дніпро-Гельсінкі, 6-8 грудня 2021. С. 257-261.
 • Skorobogatova N. Industry 4.0 tools for sustainable business development in the post-covid economy. XVI Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті»: матеріали. 2-5 червня 2021 р., Варна, Болгарія. – Дніпро – Варна, 2021.  С. 330-334.
 • Skorobogatova N., Desna A. Components of the investment attractiveness of the state in the context of Industry 4.0. // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 868-872.
 • Ремінський М.М., Скоробогатова Н.Є. Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств в умовах невизначеності під впливом пандемії COVID-19. Актуальні проблеми економіки. 2021. № 15. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/233620
 • Войтко С.В., Скоробогатова Н.Є. Взаємозв’язок між розвитком права інтелектуальної власності та економічним добробутом в умовах цифрової економіки. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві», 28-29 листопада 2019 року/ упорядники М. В. Савицький, Г. П. Євсєєва, В. А. Бабенко. Київ-Дніпро: НДІ ІВНАПрНУ−ПДАБА. 2019. С. 106 – 111.
 • Skorobogatova N. Prospects and risks of introduction of Industry 4.0 technologies by ukrainian enterprises // Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. P. 120-122.
 • Войтко С.В., Скоробогатова Н.Є. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в країнах прискореного розвитку Індустрії 4.0 // Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності : матеріали наук.-практ.конф. 26 квітня 2019р., м. Київ / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв, В.А. Барбаш. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. –   С. 162 – 166.
 • Скоробогатова Н.Є., Проценко К.Р. Аналіз поширення кіберзагроз у глобальній економіці та мінімізації збитків від них // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Випуск 22, 2018. – С. 49-56.
 • Скоробогатова Н.Є. Контролінг як інструмент управління бізнес-процесами підприємства // Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 21 травня 2018р.), Частина 2 «Управління бізнеспроцесами підприємства: реалії та потенціал ефективності». – К.: НАУ, 2018. – С. 21-23.
 • Хоменко Т.Ю., Скоробогатова Н. Є. Зелена економіка як механізм реалізації концепції сталого розвитку // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. пр. XIV Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 15–16 берез. 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. –  С. 25
Навчально-методичні видання:
 • Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік. Розрахункова робота : навч. посіб. для студентів спеціальності 051 «Економіка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 821,57 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 53 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32405/1/Bukh._oblik_rozrakh.pdf
 • Скоробогатова Н. Є. Інвестування: курсова робота: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Міжнародна економіка» спеціальності 051 «Економіка». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/30045/1/Skorobohatova_Investuvannia_Kurs.rob._Navch.posib.pdf
 • Войтко С.В., Герасимчук В.Г., Корогодова О.О., Кухарук А.Д., Охріменко О.О., Скоробогатова Н.Є., Черненко Н.О. Рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», факультету менеджменту та маркетингу, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка». – К., КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2018. – 93 с.
 • Войтко С.В., Герасимчук В.Г., Корогодова О.О., Кухарук А.Д., Охріменко О.О., Скоробогатова Н.Є., Черненко Н.О Рекомендації до виконання магістерської дисертації для студентів освітнього ступеня «Магістр», факультету менеджменту та маркетингу, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка». – К., КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2018. – 102 с.
 • Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Н.Є. Скоробогатова. – Електронні текстові дані (1 файл : 472 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 17 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21367
Дистанційні навчальні курси: Має 8 авторських свідоцтв