Монографія
 1. Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія / І. М. Грінько ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 240 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 218-237. – 50 екз.
grinko mono Підручник
 1. Грінько І. М. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Економіка бізнес-підприємства». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 111 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34959
Статті у бібліографічній та реферативній базі даних Scopus
 1. Grinko I. International migration of labour resources of Ukraine and Bulgaria: Impact on sustainable economic development of both countries / Economic Annals-XXI,2016, Volume 160, Issue 7-8, pp. 27–30. DOI: https://doi.org/21003/ea.V160-05.  ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online)
 2. Grinko I. The motivational mechanism of personnel management forming of a heavy industry manufacturing enterprise / Economic Annals-XXI, 2013, Volume 7–8, Issue 2, pp. 39–42. DOI: https://doi.org/10.21003/ea. ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online).
 3. Grinko I. Peculiarities of evaluating the labor motivation level of heavy industry manufacturing enterprise personnel / Actual Problems of Economics, 2014, Volume 152, Issue 2, pp. 340-344. ISSN 1993-6788.
Публікації в іноземних виданнях та фахових, що містяться в науково-метричних базах даних
 1. Grinko I., Voitko Comparative analysis of countries in the peer-group based on economic potential and components of sustainable development / Centre for European Studies Working Papers, 2017. Volume IX, Issue 3. pp. 358-376.
 2. Grinko I. Ensuring the sustainable of countries development at the intersection of K-waves through the regulation of the labor migration / I. Grinko, S. Voitko // Knowledge Society : KSI transactions on Knowledge Society (March 2015). – Sofia, 2015. – Vol. VIII, № 1. – P. 49-52. (EBSCO, Open-J-Gate, SJIF, DOAR)
 3. Грінько І. М. Відповідність міграційної політики України сучасним вимогам та забезпечення її сталого розвитку / І. М. Грінько // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : зб. наук. праць. – К. : Політехніка, 2015. – № 12. – С. 37–41. – Режим доступу: ev.fmm.kpi.ua (збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах: РИНЦ, ELAKPI)
 4. Грінько І. М. Впровадження зарубіжного досвіду мотивації праці персоналу на підприємствах машинобудування України / І. М. Грінько, А. В. Артюшевська // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал. – Хмельницький : ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015. – № 2 (38). – С. 38–43. (журнал включено до міжнародної наукометричної бази РИНЦ)
 5. Грінько І. М. Peculiarities of evaluating the labor motivation level of heavy industry manufacturing enterprise personnel / І. М. Грінько // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 2 (152) – С. 340–344.
 6. Грінько І. М. Оцінка рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств / І. М. Грінько // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : Збірник наукових праць. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – № 10. – С. 293–298.
 7. Гринько И. Н. Регулирование и выбор стратегий изменения уровня мотивации труда персонала машиностроительных предприятий / И. Н. Гринько // «Социосфера» : Научно-методический и теоретический журнал. – Пенза : ООО Научно-издательский центр «Социосфера», 2013. – № 2. – С. 128–133.
 8. Грінько І. М. «Стратегічна решітка» в регулюванні рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств / І. М. Грінько // Бізнес Інформ : Науковий журнал. – Харків : Видавничий дім «ІНЖЕК», 2013. – № 6. – C. 254–259.
 9. Грінько І. М. Формування мотиваційного механізму управління персоналом машинобудівних підприємств / І. М. Грінько // Економічний часопис – XXI : Науковий журнал. – К. : Інститут суспільної трансформації, 2013. – № 7–8 (2). – С. 39–42.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Грінько І. М. Визначення оптимальної документарної форми міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2020. № 17. С. 133-143. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216328
 2. Грінько І. М., Місяйло О. В. Адаптація складових міжнародного досвіду з управління зовнішньою заборгованістю в Україні / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 6 (23). С. 34-42. URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/23-2019-ukr
 3. Грінько І. М., Шевченко Ю. О. Регулювання міжнародної трудової міграції та її вплив на соціально-економічний розвиток країни / Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3 (14). С. 40-45. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-13.
 4. Грінько І. М., Фролова А. А. Удосконалення міграційної політики України / Удосконалення міграційної політики України / Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2019. Т. 24. Вип. 2 (75). С. 11-15. URL: http://lib.onu.edu.ua/ru/ekonomika
 5. Grinko I. M., Luzenko N. I. Regulation of emigration processes in Ukraine: the impact of globaliyation factors / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. Вип. 15. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135918
 6. Grinko І. М., Abramova М. М. Peculiarities of migration between Ukraine and the countries of Europe and methods of its regulation / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. Вип. 15. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135931
 7. Грінько І. М., Нечипорук І. В. Аналіз показників озброєння провідних країн світу та нарощування гонки озброєнь як глобальна проблема // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури». – 2018. Вип. 3 (14) С. 287–293. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/51.pdf
 8. Грінько І. М. Аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України / І. М. Грінько, Н. Т. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 6 (3). – С. 171–174.
 9. Грінько І. М. Людський капітал: сутність, зміст та важливість у розвитку економіки держави / І. М. Грінько, М. І. Гафтуняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 11 (1). – С. 42–45.
 10. Грінько І. М. Особливості застосування інструментів мотивації праці в управлінні персоналом машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Грінько, В. М. Кочетков // Ефективна економіка. – 2013. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 11. Грінько І. М. Вплив структурних змін у соціально-трудових відносинах на забезпечення розвитку мотивації праці машинобудівних підприємств / І. М. Грінько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту / [наук. ред. І. Г. Манцуров]. – К. : НДЕІ, 2012. – Вип. 7 (134). – С. 149–154.
 12. Грінько І. М. Оцінка ефективності імплементації методів мотивації праці в системі управління персоналом машинобудівних підприємств / І. М. Грінько // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2011. – Т. 1 (180). – № 5. – С. 102–105.
 13. Грінько І. М. Оцінка діючих методів мотивації праці персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами / І. М. Грінько, В. М. Кочетков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту / [наук. ред. І. Г. Манцуров]. – К. : НДЕІ, 2011. – Вип. 6 (121). – С. 115–122.
 14. Грінько І. М. Методи дослідження та вдосконалення мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами / І. М. Грінько // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т. 2. – С. 192–196.
 15. Грінько І. М. Використання методів мотивації праці в управлінні персоналом машинобудівних підприємств / І. М. Грінько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – Дніпропетровськ : ДП «Видавництво ДНУ», 2010. – Вип. 4 (1). – Т. 18. – С. 86–92.
 16. Грінько І. М. Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами / І. М. Грінько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки : у 2 ч. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 196–200.
 17. Грінько І. М. Міжнародний досвід встановлення та використання форм і систем оплати праці на промислових підприємствах / І. М. Грінько // Державне управління та місцеве самоврядування : науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: «Управління» / [за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008. – Вип. 3(5). – С. 167–175.
 18. Грінько І. М. Трудовий потенціал як складова реалізації моделі сталого інноваційного розвитку / І. М. Грінько // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2007. – Т. 3. – № 5. – С. 218–223.
Навчальні посібники
 1. Міжнародні фінанси : курсова робота [Текст] для студ., які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» за денною формою навчання. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 50 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34929
 2. Грінько І. М. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Міжнародна економіка» за денною формою навчання. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 109 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29057
 3. Міжнародна економічна діяльність України [Електронний ресурс] : навчальний посібник / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. М. Задольський, І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 187 с. – Назва з екрана. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1035
 Навчально-методичні видання (електронні ресурси)
 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Глобальна економіка» для студентів спеціальностей 8.03050301 «Міжнародна економіка» та 8.03050201 «Економічна кібернетика» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Грінько, Т. Є. Моісеєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 962 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 42 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15156.
 2. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Грінько ; відп. ред. С. В. Войтко. – Електронні текстові дані (1 файл: 262 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 16 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11650
 3. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів напряму підготовки: 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Грінько ; відп. ред. С. В. Войтко. – Електронні текстові дані (1 файл: 433 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 20 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11651
 4. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки: 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 КБ). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 47 с. – Назва з екрана. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11729
 5. Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : термінологічний словник для студентів напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. А. Чайковська, І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 885 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. –74 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7765
 6. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : термінологічний словник для студентів спеціальності: 8.03050301 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Кочетков, І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 639 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 52 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7766
 7. Валютні операції [Електронний ресурс] : термінологічний словник для студентів спеціальності: 7.03050301 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Кочетков, І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 486 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 37 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7767
 8. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Кочетков, І. М. Грінько, Т. Є. Моісеєнко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 14,6 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 302 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2486
 9. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : термінологічний словник / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Кочетков, І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 534 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 40 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2727
 10. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс]: конспект лекцій / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Кочетков, І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,51 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 123 c. – Назва з екрана. – Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2253
 11. Валютні операції [Електронний ресурс]: конспект лекцій / НТУУ «КПІ»; уклад. В. М. Кочетков, І. М. Грінько. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,3 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 146 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://service.library.ntu-kpi.kiev.ua/documents/E9-10-214.doc
 12. Міжнародна економічна діяльність України: термінологічний словник [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. А. М. Задольський, І. М. Грінько, Хуан Мінжун. – Електронні текстові дані (1 файл: 423 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 46 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://service.library.ntu-kpi.kiev.ua/documents/E9-10-217.doc
 13. Управління якістю, стандартизація та сертифікація продукції (робіт, послуг): термінологічний словник [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. А. М. Задольський, І. М. Грінько, Хуан Мінжун. – Електронні текстові дані (1 файл: 624 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 66 с. – Назва з екрана. – Доступ:http://service.library.ntu-kpi.kiev.ua/documents/E9-10-209.doc