Навчальні посібники (у співавторстві):

 • Герасимчук В. Г., Войтко С. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 302 с.
 • Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень : навч. посібн. / Н. В. Караєва, С. В. Войтко, Л. В. Сорокіна. — К. : Альфа Реклама, 2013. — 308 с.
Підручник (у співавторстві):
 • Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. ­– К.: Знання, 2007. – 678 с. (Войтко С. В., гл. 12 – С. 332-338, гл. 24 – С. 621-652).
Монографії:
 • Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2010. – 220 с.
 • Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2010. – 255 с.
 • Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких виробництв : монографія / С. В. Войтко // – К.: ВПІ «Політехніка», 2012. – 280 с.
 • Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – Ч. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011 −2012). – 232 с.
 • Моісеєнко Т. Є., Войтко С. В. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко. – К. : Альфа Реклама, 2014. – 160 с.
Наукові фахові видання:
 • Войтко С. В., Моісеєнко Т. Є. Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Т. Є. Моісеєнко // Ефективна економіка. — 2010. — № 5. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 • Войтко С. В. Визначення динамічних характеристик економічної складової для адміністративно-територіальних одиниць України у контексті сталого розвитку / С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2010. – № 7  – С. 19 – 22.
 • Корд Камран, Войтко С. В. Использование отдельных индикаторов устойчивого развития для динамического моделирования возможных стратегий деятельности предприятий нефтегазового комплекса / Корд Камран, С. В. Войтко // Інвестиції: практика та досвід. – К. 2010. – № 15. – С. 79 – 82.
 • Анкудович Т. Є., Афанасьєва Л. В., Войтко С. В. Методологічні підходи до моделювання динаміки інформаційно-комунікаційної та транспортної галузей на засадах сталого розвитку / С. В. Войтко, Т. Є. Анкудович, Л. В. Афанасьєва // Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2009. – Вип. 23. – С. 113 – 124.
 • Згуровський М. З., Гавриш О. А., Войтко С. В. Розробка методики визначення рівня загроз сталому економічному розвитку України / М. З. Згуровський, О. А. Гавриш, С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2011. – № 8 – С. 26 – 33.
 • Войтко С. В. Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства / С. В. Войтко, В. О. Занора // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 7. – С. 43 – 46.
 • Войтко С. В. Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства / С. В. Войтко, В. О. Занора // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 84 – 89.
 • Гавриш О. А., Войтко С. В. Компаративний аналіз загроз економічному виміру для адміністративно-територіальних одиниць з використанням методології сталого розвитку (докризовий і кризовий періоди) / О. А. Гавриш, С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2012. – № 9. – С. 10 – 15.
 • Войтко С. В. Динамічне моделювання складових інноваційної стратегії підприємств машинобудування у забезпеченні сталого розвитку / Т. Є. Анкудович, Л. В. Афанасьєва, С. В. Войтко // Вісник Черкаського університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: Економічні науки. – Черкаси: Видав. відділ ЧНУ, 2012. – № 33 (246). – С. 3 – 9.
 • Куксенко Д. М., Войтко С. В. Сфера високих технологій: компаративний аналіз приладобудівної галузі / Д. М. Куксенко, С. В. Войтко // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Серія: Економіка, Ужгород :  Ужгородський університет, 2013. – Вип. 1 (38) – С. 176 – 179.
 • Войтко С. В., Сопрун Н. В. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів щодо циклічних процесів у економіці [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Н. В. Сопрун // Ефективна економіка, 2013. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1858
 • Войтко С. В. Ліснічук Ю. С. Дослідження ефективності виробництва та експлуатації кремнієвих сонячних батарей у короткостроковій та середньостроковій перспективі [Електронний ресурс] / Ю. С. Ліснічук, С. В. Войтко // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1979
 • Войтко С. В., Черненко Н. О. До питання впливу еластичності попиту на беззбиткову діяльність підприємств певної галузі для забезпечення  сталого економічного розвитку регіональних економічних систем  //  Стратегія розвитку України  (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – К.: ТОВ «ДІА», 2013. – № 1. – С. 32 – 39.
 • Войтко С. В., Шатковський О. В. Індикативний підхід оцінювання інвестиційної привабливості країн: сфера відновлюваної енергетики / С. В. Войтко, О. В. Шатковський // Бізнес-Інформ : наук. журнал. –  Х. : Видавн. Дім «Інжек», 2013. – № 7 (426). – C. 141 – 148.
 • Войтко С. В. Системний аналіз енергетичної безпеки країн: аспект використання відновлювальних джерел енергії / С. В. Войтко // Економічний форум : науковий журнал. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – Вип. 4/2013. – С. 29 – 34.
 • Войтко С. В. Компаративний та динамічний аналіз інноваційного розвитку України, країн «Великої Сімки» та нових індустріальних країн / С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К. : ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – № 10. – С. 68 – 74.
 • Гераськова О. О., Войтко С. В. Роль університетів в інноваційному розвитку та трансфері технологій / О. О. Гераськова, С. В. Войтко // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Тематичний випуск: «Технічний прогрес і ефективність виробництва» № 45 (1018). – Харків, НТУ «ХПІ», 2013. – С. 14 – 22.
Інтерв’ю