Монографії:
 • Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України : кол. моногр. / [Подолець Р.З., Письменна У.Є. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозув. НАН України”. – К., 2017. – 208 с.
 • Серебренніков Б.С. Моделювання сценаріїв довгострокового розвитку генеруючих потужностей Об’єднаної енергетичної системи України з урахуванням надійності її функціонування / Б.С. Серебренніков, Р.З. Подолець, О.А. Дячук // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С. 411-423.
 • Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : кол. наук. моногр. / за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”.  – К., 2014. – 212 с. (колективна монографія).
 • Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за наук. ред. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642 с. (колективна монографія).
 • Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.] ; за ред. А.І. Даниленка, Л.В. Дейнеко, В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с. (колективна монографія).
 • Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція / за ред. В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 522 с. (колективна монографія).
 • Моделювання впливу інтеграційних рішень в енергетиці на передумови сталого розвитку території: монографія / Гусєва І. І., Дергачова В. В., Караєва Н. В., Сегеда І. В., Серебренніков Б. С.; за заг. ред. Н. В. Караєвої. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – 364 с.
 • Серебренников Б. С. Ценовая политика – превентивный инструмент антикризисного управления на электроэнергетическом рынке // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / Под ред. Г. К. Вороновского, И. В. Недина. – К.: Знания Украины, 2007. – С. 160-167.
Статті у наукових фахових виданнях:
 • Серебренніков Б. С. Інституційно-поведінковий підхід до аналізу конкурентності ринку електроенергії. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. №15, 2018. Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135816/132722.
 • Серебренніков Б. С. Цінова політика та ринкова влада електроенергетичних компаній України. Економіка і прогнозування. №3, 2017. С. 56–68.
 • Серебренніков Б. С. Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України // Економіка і прогнозування. – 2016. – №3. – С. 94-106.
 • Серебренніков Б. С. Фактори та складові конкурентоспроможності електроенергетичних товарів на міжнародних ринках // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2015 (12). – С. 97-103.
 • Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні / О. А. Дячук, Р. З. Подолець, Б. С. Серебренніков, Т. А. Зеленюк // Економічний аналіз. – 2014. – №1, Т. 15. – С. 59-75.
 • Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС / О. А. Дячук, Р. З. Подолець, В. О. Точилін, Б. С. Серебренніков, М. Г. Чепелєв // Економіст. – 2013. – №2. – С. 20-24.
 • Серебренников Б. С. Дифференциация методов управления электропотреблением по структурным уровням электроэнергетической системы / Б.С. Серебренников, Е.Г. Петрова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – №6 (112). – С. 21-28.
 • Серебренников Б. С., Петрова Е. Г. Повышение энергетической эффективности технологических процессов промышленных предприятий // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – №1. – С. 15-20.
 • Серебренніков Б. С. Економічна оцінка реалізації експортного потенціалу електроенергетики України // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 120-127.
 • Серебренніков Б. С., Ніколайчук Є. А. Оцінка варіантів залучення зовнішнього фінансування в енергетику України // Наука молода. – Тернопіль. : ТНЕУ, 2008. – С. 115-121.
 • Серебренніков Б. С. Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2008. – №5. – С. 5-11.
 • Серебренніков Б. С. Моделювання диференційованих у часі цін на електроенергію // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2007. – №4. – С. 24-31.
 • Серебренніков Б. С. Маркетинг на електроенергетичному ринку як інструмент забезпечення економічної складової сталого розвитку // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Сб. науч. тр. в 3 т. – Т. 3 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2007. – С. 26 -34 .
 • Серебренніков Б. С. Комплексна цінова пропозиція на ринку електроенергії // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. – С. 270-275.
 • Серебренніков Б., Сотніков В. Принципи формування цінової політики на роздрібному ринку електроенергії // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Спецвипуск 1. – К.: КНТЕУ, 2005. – С. 61-67.
 • Серебренніков Б. С. Маркетингове дослідження попиту на електроенергію промислових споживачів // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. – Кіровоград: КДТУ, 2004, вип. 5, ч. І. – С. 152-160.
 • Серебренніков Б. С. Цінове управління попитом на електроенергію роздрібних споживачів // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 11. / Відп. ред. С. І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 186-195.
 • Серебренніков Б. С. Сегментування роздрібного ринку електроенергії // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 68. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – С. 76-82.
Публікації в інших виданнях:
 • Індекс прозорості енергетики – 2018. К.: DiXi Group, 2018. 21 с. Режим доступу: http://dixigroup.org/storage/files/2018-12-03/energytransparencyindex_2018_full.pdf.
 • Дячук О.А., Подолець Р.З., Серебренніков Б.С., Чепелєв М.Г. Політика енергоефективності в Україні: Veritas Momentum // Економіка України. – 2015. – №4. – С. 58-69.
 • Серебренніков Б.С. Вдосконалення ринкового механізму управління режимами роботи електроенергетичної системи / Б.С. Серебренніков, К.Г. Петрова // Енергетика та електрифікація. – 2014. – №4. –  С. 20-27.
 • Podolets R. Current state and main potential sources of threats for the energy security of Ukraine / R.  Podolets, O. Diachuk, B. Serebrennikov // Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / ed. by Zagorodny A.G., Yermoliev Y.M. – Kyiv: “Academperiodyka” UNAS, 2013. – p. 289-307.
 • Серебренніков Б.С., Петрова К.Г. Формування динамічних цін на електроенергію залежно від нерівномірності графіку електроспоживання // Енергетика та електрифікація. – 2012. – №10. – С. 18-23.
 • Серебренніков Б.С. Нормалізація ціноутворення в контексті забезпечення економічної стійкості суб’єктів ринку електроенергії України // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV-го міжнар. наук.-практ. сем., 23-26 жовтня 2012 р. / відп. ред. Є. М. Письменний, В. М. Шаповал – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 157-161.
 • Серебренніков Б. С., Подолець Р. З., Дячук О. А. Передумови інтеграції ринків електроенергії України та країн ЄС // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІІ-го наук.-практ. семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2011 р. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 475-484.
 • Серебренников Б. С. Ценовая политика на электроэнергетическом рынке в контексте обеспечения устойчивого развития. International scientific conference “Unitech’09”, 20-21 November 2009, Gabrovo, Bulgaria: Proceedings. Volume III. – Gabrovo: UPH “V. Aprilov”, 2009. – p. 67-75.
 • Серебренніков Б. С. Вплив цінової політики в електроенергетиці на економічну безпеку та сталий розвиток країни // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці І-го наук.-практ. семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2009 р. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. – С. 415-425.
 • Serebrennikov B. Pricing at power engineering as a gear of sustainable development ensuring // 15th International scientific conference “Economics for ecology”: Conference Proceedings, 2009, 29 April – 2 May. – Sumy: SSU Publishing House. – 2009. – P. 119-121.
 • Серебренніков Б. С. Складові експортного потенціалу електроенергетики // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: Матер. XVI міжнар. наук.-практ. конф., Таллін, 10-11 квітня 2008 р. – К.: ВПІ “Політехніка”, 2008. – С. 167-168.
 • Serebrennikov B. Reasonable electric energy consumption as a factor of national economy competitiveness rising // International scientific dual conference “Towards knowledge-based economy” & “Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conference Proceedings, 2007, 12-13 April. – Riga: RTU Pub-lishing House, 2007. – p. 173-175.
 • Серебренников Б. С. Критерии развития рынка как направления стратегического планирования на электроэнергетических предприятиях // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4. / Материалы Восьмого всероссийского симпозиума. Москва, 10-11 апреля, 2007 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – М.: ЦЭМИ РАН, 2007. – С. 128-129.
 • Серебренніков Б. С. Маркетинговий метод формування цін на електричну енергію // Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств. Збірник праць. – Маріуполь, 2005. – С. 318-321.
 • Герасимчук В. И., Серебренников Б. С. Ценовая политика на рынках электроэнергии России и Украины (Ч.2) // Российское предпринимательство. – 2004. – №2. – С. 70-75.
 • Герасимчук В. И., Серебренников Б. С. Ценовая политика на рынках электроэнергии России и Украины (Ч.1) // Российское предпринимательство. – 2004. – №1. – С. 12-19.
 • Герасимчук В. И., Серебренников Б. С. Методы ценообразования на рынке электроэнергии. Международна научна конференция “Унитех’03”, 20 – 21 ноември 2003, Бъ лгария, Габрово: Сборник доклади. Том II. – Габрово: Университетско издательство “Васил Априлов”, 2003. – С. 90-93.