Кафедра міжнародної економіки

Вступ до магістратури

Категорія: Вступ / вступ 2021

Магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки.

Підготовка магістрів на кафедрі міжнародної економіки здійснюється за такими спеціальностями:

1) 051 «Економіка» за освітньою програмою «Міжнародна економіка»;

2) 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу».

Строк навчання: 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою та 1 рік 9 місяців за освітньо-науковою програмою.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступ на навчання здійснюється відповідно до:

 1. Правил прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2021 році;
 2. Наказу Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 р.;
 3. Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2021 році;
 4. Розкладу роботи відбіркової комісії.

Вартість навчання на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 051 «Економіка» на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

 • для денної форми навчання  — 44 100 грн/рік;
 • для заочної форми навчання — 20 200 грн/рік.

Більш детально щодо вартості навчання наведено у файлі.

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/


Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18:00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результати ЄВІ 2020 та 2021 років. 

Вступні випробування

Для того, щоб вступити у магістратуру на кафедру міжнародної економіки у 2021 році, необхідно скласти:

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО (у випадку вступу на контракт на основі диплому магістра (спеціаліста) – іспит з іноземної мови у закладі вищої освіти);
 • вступне фахове випробування на спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» або на спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма “Управління у сфері оборонно-промислового комплексу”.

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури: https://pk.kpi.ua/evi-kpi/

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти: https://pk.kpi.ua/evi-efvv2021/

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

Програми вступних випробувань:

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності (крім спеціальності 081 «Право») розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA 
вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник
 (RA)
 академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:
95-100 (A) – 5 балів;
85-94 (B) – 4,5 бали;
75-84 (C) – 4 бали;
65-74 (D) – 3,5 бали;
60-64 (E) – 3 бали;
31-59 – 2,5 бали;
1-30 – 2 бали.

Складник творчих досягнень
 (RT)
 академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.


де rj – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею 1); nj – кількість творчих досягнень j-го рівня.


Таблиця 1. Значення рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента* Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. Університетський
r1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2021». Всеукраїнський
r2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2021» Міжнародний
r3 = 2

* 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.
2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами)).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (2 копії, оригінал мати з собою);
 • екзаменаційний листок ЄВІ та інформаційна картка з ресурсу testportal.gov.ua;
 • диплом бакалавра (оригінал та 2 копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та 2 копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні  – наукові статті, тези доповідей тощо, за обраною спеціальністю (копії, оригінал мати з собою);
 • приписне свідоцтво або військовий документ  – для чоловіків (1 копія, оригінал мати з собою);
 • ідентифікаційний код (2 копії, оригінал мати з собою);
 • чотири кольорові фотографії, розмір 3*4;
 • 2 конверти зі зворотною адресою та марками по Україні.

Контакти відбіркової комісії

Адреса для подачі документів: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна, 14, корпус 16, ауд. 145.

Електронна адреса для листування: vk.fmm@ukr.net.

Телефон гарячої лінії (магістратура): (099) 018-08-13.

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65.

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua.

Відповідальний секретар відбіркової комісії кафедри міжнародної економіки – Корогодова Олена Олександрівна.

З результатами конкурсного відбору можна ознайомитися на сайті кафедри та в приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.