Кафедра міжнародної економіки

Вступ на 5-й курс

Категорія: Вступникам

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки.

Підготовка магістрів  галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»  спеціальності  051 «Економіка» спеціалізації «міжнародна економіка» здійснюється при наявності базової вищої освіти.

Форма навчання: денна / заочна.

Термін підготовки: магістрів – 2 роки.

Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів  здійснюється відповідно до  «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра».

Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

У 2017 році при вступі на навчання за програмами підготовки магістрів спеціалізації «Міжнародна економіка» на комплексне випробування з фаху виносяться завдання з наступних дисциплін:

  • «Міжнародна економіка»;
  • «Міжнародні фінанси»;
  • «Міжнародна економічна діяльність України».

У 2017 році допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Зараховано» допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях.

На додаткове вступне випробування виносяться завдання з наступних дисциплін:

  • «Економіка підприємства»;
  • «Міжнародна економіка»;
  • «Статистика».

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1) Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом МОН № 1236 від 13 жовтня 2016 року. 

2) Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 році.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Конкурсний відбір за спеціальністю  051 «Економіка» спеціалізацією «Міжнародна економіка» здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.

Контакти:

Адреса для листування: vk.fmm@ukr.net.

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65.

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua.

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка».

ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка».

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра.